38.nodaļa. Vienošanās piemērošana pirmstiesas kriminālprocesā (433.-438.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019
Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

2010. gads

J 07.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/2010
Vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu kā būtiska vienošanās protokola sastāvdaļa

2009. gads

J 04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-555/2009
Cietušā tiesības izteikt viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu

2007. gads

J 05.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-598/2007
Vienošanās protokola nosacījumu struktūra un šo nosacījumu secība

2006. gads

J 07.08.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-523/2006
Par prokurora kompetenci, slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu