V nodaļa. Soda noteikšana

Drukas versija

2020. gads

30.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2020
Vainīgā personību raksturojošo apstākļu izvērtējums soda noteikšanā

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020
Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

J 29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020
Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

J 08.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2020
Brīvības atņemšanas soda piemērošana personai ar invaliditāti, kurai indicēti asistenta pakalpojumi

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020
Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2020
Atbildību mīkstinošo apstākļu ņemšana vērā, nosakot soda mēru par konkrētu noziedzīgo nodarījumu

2019. gads

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-704/2019
Soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi vai mazāk smagi noziegumi

J 05.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2019
Noziedzīgā nodarījuma rakstura izvērtēšana, lemjot par iespēju piemērot nosacītu notiesāšanu

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019
Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

J 11.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-364/2019
Soda, kas ir zemāks par minimālo robežu, noteikšana, ja konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

J 24.07.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2019
Noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos kaitīgo seku nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā un soda noteikšanā

J 21.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-140/2019
Soda noteikšanas secība par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2019
Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2019
Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā izvērtējums un kompensējošais mehānisms šo tiesību pārkāpuma gadījumā

2018. gads

J 06.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-643/2018
Savas vainas neatzīšana un tiesību uz sadarbību neizmantošana nav pamats noteikt bargāku sodu

J 19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-477/2018
Alkohola ietekmes fakta konstatēšana kriminālprocesā

11.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2018
Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu

J 19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2018
Lietas taisnīgai izspriešanai nozīmīgi apstākļi un to izvērtēšana tiesas nolēmumā

J 11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018
Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

24.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-150/2018
Atbildību pastiprinoša apstākļa izslēgšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mīkstināšanai

2017. gads

J 27.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-449/2017
Brīvības atņemšanas soda izciešana citā kriminālprocesā nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

J 31.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2017
Vainīgās personas mantiskais stāvoklis nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

2016. gads

J 21.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2016
Papildsoda noteikšana pēc noziedzīgu nodarījumu kopības par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

J 20.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2016
Policijas kontroles un probācijas uzraudzības saskaitīšanas noteikumi

J 17.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-154/2016
Jauna atbildību mīkstinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mēra pārskatīšanai

J 15.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2016
Atbildību mīkstinošs apstāklis – vainīgais sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu

J 11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2016
Jauna noziedzīgā nodarījuma izdarīšana nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

2015. gads

J 21.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2015
Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

J 09.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-720/2015
Pamatsoda – piespiedu darba – patstāvīga izpildīšana, ja pamatsods – brīvības atņemšana – nepārsniedz trīs gadus

J 14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2015
Soda noteikšanas par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem neiespējamība apelācijas instances tiesā, ja pirmās instances tiesas spriedums atcelts daļā par vienu no noziedzīgajiem nodarījumiem

J 09.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2015
Maksimālais pamatsoda – piespiedu darba – laiks, nosakot sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

2014. gads

J 28.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-728/2014
Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgu nodarījumu reālā kopība

J 30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-656/2014
Apstākļi, kurus tiesa ņem vērā, lemjot par nosacītas notiesāšanas iespējamību

J 15.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-604/2014
Atbildību pastiprinoša apstākļa – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību – nepamatota konstatēšana

J 10.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-579/2014
Pamats konstatēt atbildību pastiprinošo apstākli – recidīvu

J 17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-515/2014
Par atbildību pastiprinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš Krimināllikumā paredzēts kā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme

J 19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-417/2014
Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

J 20.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-347/2014
Atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgā nodarījuma izdarīšana alkohola ietekmē – noteikšana

J 30.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2014
Psihotropo vielu realizācija mantkārīgā nolūkā

J 09.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2014
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts pēc sprieduma pasludināšanas pirmajā krimināllietā līdz tā spēkā stāšanās dienai

J 24.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2014
Drošības līdzeklis – apcietinājums – jaunā lietā pārtrauc brīvības atņemšanas soda izciešanu pēc iepriekšējā sprieduma

2013. gads

J 11.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-370/2013
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.pantu

2012. gads

J 04.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2012
Neizciestās papildsoda daļas noteikšana, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu

J 31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2012
Soda noteikšana, ja pieļauta kriminālprocesa neattaisnota novilcināšana

J 08.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-456/2012
Noziedzīga nodarījuma izdarīšana narkotisko vielu ietekmē

J 08.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2012
Krimināllikuma 49.1 panta piemērošanas kritēriji

J 22.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2012
Krimināllikuma 49.1 panta nosacījumu piemērošana kasācijas instances tiesā

J 26.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2012
Tiesai nav jāmotivē Krimināllikuma 48.panta otrās daļas nepiemērošana

2011. gads

J 18.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2011
Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu esamība kā priekšnosacījums Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošanai

J 21.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2011
Sprieduma taisīšana Krimināllikuma 51.panta – soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem - pirmās daļas un 50.panta – soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem - piektās daļas izpratnē

J 10.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-238/2011
Nosakot brīvības atņemšanas sodu nosacīti, tiesa nevar piemērot papildsodu – policijas kontroli

2010. gads

J 19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010
Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

2009. gads

J 21.08.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-431/2009
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu, ja policijas kontroles laikā izdarīts kriminālpārkāpums

J 24.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-190/2009
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi nav uzskatāmi par sodu, tāpēc uz tiem nav attiecināma Krimināllikuma 51.panta piemērošana

2008. gads

J 18.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2008
Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

J 11.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-313/2008
Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 7.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

J 23.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2008
Tiesas tiesības konstatēt atbildību pastiprinošu apstākli

J 21.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2008
Apsūdzētā tiesības uz sadarbību vienkāršotāka procesa izvēlē

J 15.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2008
Galīgā soda noteikšana, ja ar otro spriedumu piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods

J 24.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2008
Agrāk piespriestā soda izpilde, ja persona izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

2007. gads

J 16.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-602/2007
Tiesai nav pienākums noteikt nosacītu sodu pat tad, ja nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi. Viens no nosacītas notiesāšanas priekšnoteikumiem ir tiesas pārliecība, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likuma pārkāpumus.

J 03.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2007
Tiesu debatēs gan prokurors, gan apsūdzētais vai viņa aizstāvis var izteikt viedokli par piemērojamo sodu. Pirmās instances tiesa, izvērtējot visus apstākļus, var piekrist procesā iesaistīto personu viedoklim par piespriežamo sodu vai arī noteikt personai

J 02.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2007
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu

J 13.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/2007
Soda noteikšana, ja jauns noziedzīgs nodarījums izdarīts nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-194/2007
Nodarītā zaudējuma labprātīga segšana kā apsūdzētā atbildību mīkstinošs apstāklis

2006. gads

J 26.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2006
Jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšana pārbaudes laikā

J 27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006
Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

J 14.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2006
Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

J 08.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2006
Atbildību pastiprinoša apstākļa ietekme uz soda noteikšanu

J 27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2006
Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

2005. gads

J 27.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-253/2005
Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta saturu un jēgu nosacīti piespriestais sods piespriežams izciest reāli, ja persona jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarījusi nosacītas izciešanas laikā, neatkarīgi no tā, kāds soda veids ir noteikts par jaunu noziegumu

2004. gads

J 22.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-641/2004
Nepasliktinot tiesājamā stāvokli, apelācijas instances tiesa rīkojās pareizi, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta 5. daļas noteikumiem

2002. gads

J 29.08.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-322/2002
Kaitējums iespējams tikai pie materiāliem noziegumu sastāviem, kā arī KL 55. panta 6. daļas nosacījumiem jābūt reāli izpildāmiem