ECT spriedumu apkopojumi

Drukas versija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotie informatīvie materiāli un nolēmumu apkopojumi pieejami Eiropas Cilvēktiesību tiesas tīmekļa vietnes sadaļā Tiesu prakses analīze

Šajā Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā publicēti Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras apskati par Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem.

 

13.11.2020. Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos Latvijas lietās izteiktās atziņas saistībā ar tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā (Tieslietu padomes uzdevumā sagatavojis Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs)

1.pielikums. Latvijas lietas ECT - nolēmumi, kuros vērtētas sūdzības par procesa ilgumu

2.pielikums. Personai Latvijā pieejami tiesību aizsardzības līdzekļi

 

17.02.2020. Atbrīvošana no tiesas izdevumu samaksas

Izvilkums no Rīgas apgabaltiesas veiktā tiesu prakses apkopojuma

 

26.07.2017. Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas nolēmumi 2017.gada pirmajā pusgadā

Pārskatu sagatavojis Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs

 

18.05.2017. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.pantu jautājumā par drošības līdzekļa - apcietinājuma - piemērošanu

Pārskatu sagatavojis Latvijas pārstāvja cilvēktiesību institūcijās birojs

 

10.04.2017. Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas nolēmumi 2016.gadā

Pārskatu sagatavojis Latvijas pārstāvja cilvēktiesību institūcijās birojs

 

22.02.2017. Krimināllietu iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās un apsūdzētā prombūtnē: starptautisko tiesu prakse

Pētījuma mērķis ir apzināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un citu starptautisko tiesu praksi, kas var būt noderīga Kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta piemērošanā. Apkopojuma pamatā ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu atziņas lietās, kas izlemtas līdz 2016.gada maijam. Apkopojumā aplūkoti tādi jautājumi kā valsts pienākums sazināties ar apsūdzēto un informēt par lietas iztiesāšanu, apsūdzētā atteikšanās no tiesībām piedalīties lietas iztiesāšanā, tiesības uz aizstāvja sniegtu juridisko palīdzību, tiesības uz lietas pārskatīšanu pēc būtības, kā arī personu, kuru krimināllieta iztiesāta viņu prombūtnē, tiesības uz lietas izskatīšanu kasācijas instances tiesā. Pētījums sniedz ieskatu arī starptautisko tiesu procesuālajā regulējumā līdzīgos gadījumos. Pētījumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mag.iur. Aleksandrs Potaičuks.

 

10.05.2016. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse, līdzsvarojot tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un izteiksmes brīvību

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu apkopojumu par tiesību uz izteiksmes brīvības aizsardzību kontekstā ar reputācijas vai privātās dzīves neaizskaramības aizsardzības nodrošināšanu (Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencijas 8. un 10.panta tvērums). Apkopojumu sagatavoja padomnieks zinātniski analītiskajos jautājumos Reinis Markvarts un nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

 

2013. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu bērnu tiesību jomā analīze

Tiesībsarga biroja pētījums. Autore Anna Haružika