ECT spriedumu apkopojumi

Drukas versija

 

 

Atbrīvošana no tiesas izdevumu samaksas

17.02.2020.

Izvilkums no Rīgas apgabaltiesas veiktā tiesu prakses apkopojuma

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas nolēmumi 2017.gada pirmajā pusgadā

26.07.2017.

Pārskatu sagatavojis Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas nolēmumi 2016.gadā

10.04.2017.

Pārskatu sagatavojis Latvijas pārstāvja cilvēktiesību institūcijās birojs

 

Krimināllietu iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās un apsūdzētā prombūtnē: starptautisko tiesu prakse

22.02.2017.

Pētījuma mērķis ir apzināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un citu starptautisko tiesu praksi, kas var būt noderīga Kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta piemērošanā. Apkopojuma pamatā ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu atziņas lietās, kas izlemtas līdz 2016.gada maijam. Apkopojumā aplūkoti tādi jautājumi kā valsts pienākums sazināties ar apsūdzēto un informēt par lietas iztiesāšanu, apsūdzētā atteikšanās no tiesībām piedalīties lietas iztiesāšanā, tiesības uz aizstāvja sniegtu juridisko palīdzību, tiesības uz lietas pārskatīšanu pēc būtības, kā arī personu, kuru krimināllieta iztiesāta viņu prombūtnē, tiesības uz lietas izskatīšanu kasācijas instances tiesā. Pētījums sniedz ieskatu arī starptautisko tiesu procesuālajā regulējumā līdzīgos gadījumos. Pētījumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mag.iur. Aleksandrs Potaičuks.

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse, līdzsvarojot tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un izteiksmes brīvību

10.05.2016.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu apkopojumu par tiesību uz izteiksmes brīvības aizsardzību kontekstā ar reputācijas vai privātās dzīves neaizskaramības aizsardzības nodrošināšanu (Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencijas 8. un 10.panta tvērums). Apkopojumu sagatavoja padomnieks zinātniski analītiskajos jautājumos Reinis Markvarts un nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

 

Apcietinājuma pamatotība – ECTK 5.panta pirmās daļas a) un c) apakšpunkti

11.01.2016.

Apkopojumā par Apcietinājuma pamatotību dots ieskats atsevišķu ECT nolēmumu saturā – tajos doto vispārējo principu atreferējumā un piemērošanā konkrētajā izlemjamajā lietā. Citētās vai paustās atziņas atzītas par hrestomātiskām, un Lielās palātas izmantotām pēdējo gadu nolēmumos apcietinājuma piemērošanas jautājumos.