Departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

Drukas versija

 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50. panta piekto daļu Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes, kurās izšķir tiesneša vai tiesas iesniegtu jautājumu par lietas pakļautību.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar balsstiesībām piedalās šajās sēdēs un tās vada.

 

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

22.03.2021.Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Bāriņtiesas rīcības bērna un vecāka saskarsmes tiesību īstenošanas laikā tiesiskuma pārbaudes pakļautība administratīvajai tiesai

22.03.2021. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Ieslodzījumu vietu pārvaldes prasība pret ieslodzīto personu par tādu izdevumu piedziņu, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto medicīnisko pārbaudi, nav pakļauta izskatīšanai civilprocesuālā kārtībā

12.03.2020. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Nodokļa parāda bezstrīdus piedziņas gadījumā uzņēmuma pāreja konstatējama administratīvā procesa ietvaros

21.02.2020. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Pieteikuma par pienākuma uzlikšanu slēgt koplīgumu publiski tiesiskajās attiecībās pakļautība administratīvajām tiesām

28.11.2019. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Pieteikums par Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā piedzīto uzturlīdzekļu atmaksu nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

01.02.2019. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Pieteikuma par miršanas fakta reģistrācijas un miršanas apliecības anulēšanu pakaļautība administratīvajai tiesai

12.11.2018. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Komercreģistra iestādes darbības saistībā ar sprieduma izpildi civillietā nav pakļautas administratīvās tiesas kontrolei

11.10.2018. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Prasījums atlīdzināt noziedzīga nodarījuma (valsts amatpersonas bezdarbības) rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

18.10.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Augstskolas administratīvā personāla darba tiesisko attiecību strīda pakļautība

18.10.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums 
Juridiskā fakta, kas nepieciešams publiski tiesisko attiecību nodibināšanai, konstatēšanas pieteikuma pakļautība administsratīvajai tiesai

17.02.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Pieteikuma par kompensācijas piešķiršanu par nacionalizētu īpašumu pakļautība administratīvajai tiesai

21.10.2016. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Sūdzības par Kārtības policijas pārvaldes lēmuma par administratīvās lietvedības laikā izņemto priekšmetu nodošanu iznīcināšanai atcelšanu pakļautība vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesai

21.10.2016. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Pieteikuma par atlīdzinājumu sakarā ar Valsts policijas bezdarbību, neinformējot apcietinātās personas ģimenes locekļus, pakļautība administratīvajai tiesai

06.05.2014. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Augstākas iestādes atteikuma izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu administratīvā pārkāpuma lietā tiesiskā daba

31.10.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Nav lietderīga atkārtota lemšana par pieteikuma pakļautību, ja pieteicējs atkārtoti vērsies tiesā par to pašu pieteikuma priekšmetu par, kura pakļautību departamentu priekšsēdētāju sapulce reiz jau lēmusi

29.03.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Imigrācijas likuma 54.panta pirmajā daļā ietvertā tiesību norma paredz ārzemnieka tiesības lēmumu par aizturēšanu pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesā

25.02.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums
Personas tiesību uz pieeju tiesai nodrošināšana, ja pastāv strīds par lietas pakļautību izskatīšanai civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā

17.09.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-756/2010
Personas tiesību uz pieeju tiesai nodrošināšana, ja pastāv strīds par lietas pakļautību izskatīšanai civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā

12.05.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā A42678408
Prasījuma par rīkojuma (par disciplinārsoda piemērošanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem) atcelšanu pakļautība

29.04.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-427/2010
Strīda par līguma, ar kuru kredītiestāde uzņēmusies saistību atbildēt par akcīzes nodokļa nodrošinājuma iesniedzēja iespējamo akcīzes nodokļa parādu, pakļautība administratīvajai tiesai

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-179/2009
Prasījuma par pašvaldības lēmuma (zemes maiņas jautājumā) atcelšanu pakļautība

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-87/2009
Prasījuma par zemesgrāmatas ieraksta dzēšanu pakļautība

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-170/2009
Personas tiesību uz pieeju tiesai nodrošināšana, ja pastāv strīds par lietas pakļautību izskatīšanai civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā