Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Drukas versija

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs

  • Sastāvā 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), trīs no rajonu (pilsētu) tiesām
  • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
  • Šībrīža sastāvs:

Māris VĪGANTS, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs (ievēlēts 2017.gada 29.septembrī)

Silva REINHOLDE, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 2020.gada  6.oktobrī)

Rudīte VĪDUŠA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Aivars KEIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2018.gada 18.septembrī)

Artūrs FREIBERGS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2019.gada 28.februārī)

Marianna TERJUHANA, Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta  2019.gada 5.novembrī)

Kristīne ZDANOVSKA, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 6.oktobrī)

Ināra ZARIŅA, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece (ievēlēta 2020.gada 6.oktobrī)

Inga ZĀLĪTE, Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) tiesnese (ievēlēta 2020.gada 7.aprīlī) 

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas funkcijas  

  • Veic tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu pirms rajona (pilsētas) tiesas tiesneša kandidatūras virzīšanas atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma
  • Novērtē tiesneša profesionālo darbību un, ja nepieciešams, arī tiesneša profesionālo sagatavotību vakantajam tiesneša amatam, ja tiesnesis pretendē uz pārcelšanu darbā citā tiesā vai tiesu namā, vai pārcelšanu darbā augstāka līmeņa tiesā. Ja uz vienu amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņem motivētu lēmumu un pārcelšanai virza piemērotāko kandidātu
  • Veic visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu reizi piecos gados
  • Veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu vai tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu

 

Lēmumu pārsūdzība

  • Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

 

Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība

  • Kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

 

Adrese korespondences nosūtīšanai: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, e-pasts t.kolegija@ta.gov.lv

Saziņa ar medijiem:

Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv