Tiesnešu ētikas komisija

Drukas versija

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs

 • Sastāvā 10 locekļi: pieci no rajonu (pilsētu) tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem, trīs – no apgabaltiesu, divi – no Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītajiem
 • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
 • Šībrīža sastāvs: 

Dace SKRAUPLE, komisijas priekšsēdētāja - Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 26.05.2020.)

Adrija KASAKOVSKA, komisijas priekšsēdētājas vietniece - Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 11.09.2018.)

Iveta ANDŽĀNE - Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 29.11.2018.)

Madara ĀBELE - Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 26.05.2020.)

Aija JERMACĀNE - Rēzeknes tiesas tiesnese (ievēlēta 26.05.2020.)

Anda KRAUKLE, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 02.06.2020.)

Baiba LIELPĒTERE - Vidzemes rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 26.05.2020.)

Dace MITA - Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore (ievēlēta 26.05.2020.)

Lauma PAEGĻKALNA - Administratīvās apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 26.05.2020.)

Inese Laura ZEMĪTE - Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatore (ievēlēta 26.05.2020.)  

 

Tiesnešu ētikas komisijas funkcijas

 • Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tiesu priekšsēdētāju, tieslietu ministra, Tiesnešu disciplinārkolēģijas vai Disciplinārtiesas pieprasījuma sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem
 • Pēc savas iniciatīvas vai tiesnešu lūguma skaidro un analizē Tiesnešu ētikas kodeksa normas, kā arī konsultē tiesnešus par tiesnešu ētikas jautājumiem
 • Izvērtē Tiesnešu ētikas kodeksa normu iespējamu rupju pārkāpumu saistībā ar adminstratīvā pārkāpuma izdarīšanu
 • Apkopo un sagatavo publicēšanai atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu
 • Apspriež ētikas normu pārkāpumus
 • Izstrādā Tiesnešu ētikas kodeksa normas un iesniedz tās apstiprināšanai Tiesnešu konferencē

 

Lēmumi

 • Tiesnešu ētikas komisija var lemt par disciplinārlietas ierosināšanu
 • Tiesnešu ētikas komisijas atzinumi nav pārsūdzami

 

Informācijas pieejamība

 • Komisijas sēdes ir atklātas. Ar komisijas atļauju, saņemot tiesneša, kura iespējamais ētikas normu pārkāpums tiks izskatīts, un pieprasījuma iesniedzēja piekrišanu, sēdes gaitu klātesošie var fiksēt ar audio vai video aparatūru
 • Pēc personas, kurai ir tiesības piedalīties komisijas sēdē, motivēta lūguma vai komisijas locekļa ierosinājuma jautājumu var izskatīt slēgtā sēdē
 • Tiesnešu ētikas komisijas atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu publicē tiesu portālā

 

Vairāk par Tiesnešu ētika komisiju

 

Adrese korespondences nosūtīšanai: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, e-pasts etikaskomisija@ta.gov.lv

Saziņa ar medijiem:

 • Komisijas e-pasts: etikaskomisija@ta.gov.lv
 • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv