Tiesnešu disciplinārkolēģija

Drukas versija

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem.

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs:

 • Sastāvā 11 tiesneši: Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs; četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki

Šādā sastāvā Tiesnešu disciplinārkolēģija turpina darbu līdz jauna sastāva ievēlēšanai kārtējā tiesnešu konferencē. Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas stājās spēkā 05.10.2018., noteic, ka turpmāk Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā būs 9 tiesneši: viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Civillietu departamenta tiesnesis, viens Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētas) tiesas tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs krimināllietu izskatīšanā.

 • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
 • Šībrīža sastāvs:

Pēteris DZALBE, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs (ievēlēts 2015.gada 5.novembrī)

Pēteris OPINCĀNS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2018.gada 18.septembrī)

Inta LAUKA, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Valerijs MAKSIMOVS,  Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2015.gada 5.novembrī)

Līvija SLICA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese (ievēlēta 2017.gada 29.septembrī)

Inguna PREISA, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Edīte KNĒGERE, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Ilze FREIMANE, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Ilgvars JAUNĢELŽE, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs (ievēlēts 2018.gada 18.septembrī)

Elga GUITĀNE, Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

Žanna ZUJEVA, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece (ievēlēta 2018.gada 18.septembrī)

 

Disciplinārlietu ierosināšana

 • Disciplinārlietas atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei var ierosināt Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, tiesu priekšsēdētāji, Tiesnešu ētikas komisija
 • Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par 1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā; 2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību; 3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu; 4) administratīvu pārkāpumu; 5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām; 6) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu

Lēmumu pārsūdzība

 • Tiesnešu disciplinārkolēģijas nelabvēlīgu lēmumu tiesnesis, par ko ierosināta disciplinārlieta, var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

 

Informācijas pieejamība

 • Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā
 • Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju 5 gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās
 • Disciplinārlietā pieņemto lēmumu nosūta visiem tiesu priekšsēdētājiem.
 • Disciplinārlietā pieņemto lēmumu, izņemot lēmumu nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu, publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Publicējot disciplinārlietā pieņemto lēmumu, pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.
 • ​Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas. Ja disciplinārsods noņemts pirms termiņa, publicēto lēmumu dzēš vienas  darba dienas laikā no šā lēmuma pienemšanas. Ja Saeima nobalso pret tiesneša atcelšanu no amata un disciplinārlieta tiek nodota atpakaļ Tiesnešu disciplinārkolēģijai tās atkārtotai izskatīšanai, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc disciplinārlietas materiālu saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

 

Vairāk par Tiesnešu disciplinārkolēģiju

 

Saziņa ar medijiem

 • Tieslietu ministrija: Komunikāciju un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ksenija Vītola: 67036861, 28304809, ksenija.vitola@tm.gov.lv; sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa: 67036738, 27846380, lana.maulina@tm.gov.lv; sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Dārzniece: 67036920, 20026233, alise.darzniece@tm.gov.lv