Sēdes

Drukas versija

Tieslietu padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai ja to pieprasa viena trešdaļa padomes locekļu.

Padomes loceklis iesniedz sekretariātam priekšlikumus par padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Padomes priekšsēdētājs iekļauj jautājumu darba kārtībā, un padome izskata to viena mēneša laikā no iesniegšanas dienas.

Padomes sēdes vada Tieslietu padomes priekšsēdētājs.

Padomes sēdes ir atklātas, ja padome nav lēmusi citādi.

Padome var pieņemt lēmumus rakstveida procedūrā. Šādos gadījumos Sekretariāts sagatavo un nosūta padomes locekļiem un pārstāvjiem ar padomdevēja tiesībām jautājuma būtības izklāstu, lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Ja kāds no padomes locekļiem iebilst pret rakstveida procedūru konkrētā jautājuma izskatīšanā, tiek sasaukta padomes sēde.