Pētījumi, apkopojumi, prezentācijas

Drukas versija

 

2020. Prezentācija "Apskats par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā 2020". Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

The 2020 EU Justice Scoreboard (latviski; angliski)

Eiropas Komisijas 2020.gada ziņojums "Valstu sadaļa - tiesiskuma situācija Latvijā" (latviski)

Eiropas Padomes apkopojums "Tiesu sistēmu neatkarība un objektivitāte" (angliski)

 

2020. Tiesvedību ilgumu izvērtēšanas darba grupa

Anita Zikmane. Ziņojums par Tieslietu padomes 2020.gada 10.februāra lēmuma Nr.11 izpildi

Ilgu tiesvedību administratīvajās lietās cēloņi un risinājumi

Tabula tiesvedības ilguma cēloņu identificēšanai un priekšlikumi to novēršanai

Ilgu tiesvedību civillietās cēloņi un risinājumi

Tabula tiesvedības ilguma cēloņu identificēšanai un priekšlikumi to novēršanai

Ilgu tiesvedību krimināllietās cēloņi un risinājumi

Tabula tiesvedības ilguma cēloņu identificēšanai un priekšlikumi to novēršanai

Ingrīda Labucka. Viedoklis darba grupai, kura izveidota Tieslietu padomes 2020.gada 10.februāra lēmuma Nr.11 izpildei

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos Latvijas lietās izteiktās atziņas saistībā ar tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā (Sagatavojis Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs)

1.pielikums. Latvijas lietas ECT - nolēmumi, kuros vērtētas sūdzības par procesa ilgumu

2.pielikums. Personai Latvijā pieejami tiesību aizsardzības līdzekļi

 

2020. Apkopojums "Tieslietu padomes darbība pirmajā desmitgadē (2010 - 2020)". Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

2019. Prezentācija "Atsevišķi tiesnešu disciplinārās atbildības aspekti". Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

2019. Prezentācija "Apskats par ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā 2019". Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

2019. Prezentācija "Ekonomisko lietu tiesa". Tieslietu ministrija

2019. Prezentācija "Tiesnešu disciplinārlietas Eiropā". Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

2019. Prezentācija Tiesu priekšsēdētāju atlases komisiju loma Eiropā”. Sagatavoja Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

2018. Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa tiesvedību 2008. - 2014.gadā izvērtējums

           Informācija par lietu sadali tiesās

Tieslietu padomes ekspertu komisijas ziņojumā par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu ietvertās nepatiesās ziņas atsaukums

2018. Latvijas tiesu sistēmas novērtējums, pamatojoties uz CEPEJ izstrādāto metodiku un instrumentiem

2016. Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojums par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu

2016. Tiesu ētiskā regulējuma izpēte

2013. Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā

2012. Tiesnešu neatkarības nodrošināšana spēkā esošajos normatīvajos aktos. Teorētiskā pamatojuma izstrāde nepieciešamajām izmaiņām

1.pielikums. Tiesnešu sociālās garantijas

2.pielikums. Prēmiju un piemaksu ietekme uz atalgojumu

2013. Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi

 

Grāmata

Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi 2008 - 2016