Lēmumi

Drukas versija

Tieslietu padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Tieslietu padomes locekļu.

Tieslietu padome lēmumus pieņem balsojot. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Tieslietu padomes priekšsēdētāja balss.

Ja lēmums tiek pieņemts rakstveida procesā, padomes loceklis divu darba dienu laikā nosūta sekretariātam savu viedokli par lēmumprojektu, izsakot iebildumus vai priekšlikumus, ja tādi ir. Pēc priekšlikumu saņemšanas un to apkopošanas padomes locekļiem tiek nosūtīts precizēts lēmumprojekts. Padomes locekļi divu darba dienu laikā nosūta sekretariātam elektroniski savu balsojumu par precizēto lēmumprojektu.

Padomes rakstveida procedūrā pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs.

 

Tieslietu padomes lēmuma pārsūdzēšana

Tiesnesis, uz kuru attiecas Tieslietu padomes lēmums par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, var to pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma noteikumi, kas attiecas uz sūdzību par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu, ir attiecināmi arī uz sūdzību par Tieslietu padomes lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu.

Izskatot sūdzību par Tieslietu padomes lēmumu, Disciplinārtiesa var:

  • atstāt Tieslietu padomes lēmumu negrozītu un sūdzību noraidīt;
  • atcelt Tieslietu padomes lēmumu un nosūtīt materiālus atkārtotai izskatīšanai Tieslietu padomē;
  • izbeigt lietu, ja nokavēts sūdzības iesniegšanas termiņš vai sūdzība atsaukta.

Disciplinārtiesas lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī un nav pārsūdzams.