Starptautiskie dokumenti

Drukas versija

Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferenču dokumenti

Brijuni Statement of Principles of the Independence of the Judiciary

 

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) deklarācijas un paziņojumi

 

Eiropas Komisijas ziņojumi

Kopš 2013.gada Eiropas Komisija ik gadu pavasarī publisko ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta aktuālā informācija par dalībvalstu tieslietu sistēmu efektivitāti, kvalitāti un neatkarību. Apkopojumā tiek salīdzināti ES dalībvalstu sniegtie dati par civillietu, komerclietu un administratīvo lietu izskatīšanas termiņiem. Īpaši tiek skatītas tieslietu sistēmu finansiālās efektivitātes, kā arī neatkarības garantijas Tieslietu padomju, tiesu un citu saistītu institūciju darbā.

Ziņojumi kopš 2013. gada elektroniski pieejami visās ES dalībvalstu valodās.

Eiropas Padomes materiāli

 

Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) dokumenti

  • Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes viedoklis Nr.18 (2015) par tiesu varas attiecībām ar citiem valsts varas funkcionālajiem atzariem modernā demokrātiskā valstī . Pieņemts Londonā 2015.gada 16.oktobrī. Latviski:  VIII.nodaļa „Galveno jautājumu kopsavilkums”

Opinion No.18 (2015). The position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern democracy

 

Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) dokumenti