Rokasgrāmatas

Drukas versija

2018. Rokasgrāmata par Eiropas Savienības Tiesas lietām un pārkāpumu procedūrām. Sagatavojusi Tieslietu ministrija

2017. Eiropas Līdztiesības iestāžu sadarbības tīkls (EQUINET). Vienlīdzīga darba samaksa! Lietas sagatavošana par vienlīdzīgu darba samaksu

2015. Evidence in Civil Law - Latvia. Authors Jānis Rozenfelds, Daina Ose, Martins Osis

2015. Arodbiedrību likums ar komentāriem

2014. Kristīne Dupate, Guna Garokalna-Bihela. Es un sabiedrība - mūsu iespējas un tiesības. Diskriminācijas novēršanas rokasgrāmata juridiskajām profesijām

2014. Conference Proceedings, Luxembourg, 13 May 2013 50th Anniversary of the Judgment in Van Gend en Loos 1963-2013

2013. Dr. iur. Daina Ose Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana

2012. Mediation. Guide to Good Practice under the Haque Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. HccH - Haque Conference on Private International Law

2011. Darba likums ar komentāriem

2009. OSCE/ODIHR Hate Crime Laws - A Practical Guide

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRAS IZDEVUMI

2016. Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām saistībā ar tiesu iestāžu pieejamību

2015. Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu teisību jomā

2015. Bērniem draudzīga tiesu sistēma - speciālistu viedokļi un pieredze

2015. Noziegumos cietušie ES: cietušo atbalsta apmērs un veids

2014. Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā

2014. Vardarbība pret sievietēm - ES mēroga apsekojums

2014. Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām patvēruma, robežu un imigrācijas jomā. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izdevums

2010. Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata

 

EIROPAS PADOMES ROKASGRĀMATU SĒRIJA CILVĒKTIESĪBĀS

2003. Ursula Kilkelly. The right to respect for private and family life: A guide to the implementation of Article 8 of the ECHR (Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. ECK 8. piemērošana).

2004. Monica Macovei.Freedom of expression: A guide to the implementation of Article 10 of the ECHR (Vārda brīvība: ECK 10. panta piemērošana)

2006. Nuala Mole, Catharina Harby.The right to a fair trial: A guide to the implementation of Article 6 of the ECHR (Tiesības uz taisnīgu tiesu: ECK 6. panta piemērošana)

2003. Monica Carss-Frisk. The right to property: A guide to the implementation of Article 1 Protocol No. 1 to the ECHR (Tiesības uz īpašumu: ECK 1. protokola 1. panta piemērošana)

2004. Monica Macovei. The right to liberty and security of the person:A guide to the implementation of Article 5 of the ECHR (Personas tiesības uz brīvību un drošību: ECK 5. panta piemērošana)

2002. Aisling Reidy.  The prohibition of torture :A guide to the implementation of Article 3 of the ECHR (Spīdzināšanas aizliegums: ECK 3. panta piemērošana)

2007. Jean-Franҫois Akandji-Kombe. Positive obligations under the European Convention on Human Rights :A guide to the implementation of the ECHR (Pienākumi saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju: ECK piemērošana)

2006. Douwe Korff The right to life: A guide to the implementation of Article 2 of the ECHR (Tiesības uz dzīvību: ECK 2. panta piemērošana)

2007. Jim Murdoch. Freedom of thought, conscience and religion: A guide to the implementation of Article 9 of the ECHR (Domu, apziņas un reliģijas brīvība: ECK 9. panta piemērošana)

2007. Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar, Ana Vilfan. The right to property under the European Convention on Human Rights:A guide to the implementation of the ECHR and its protocols (Tiesības uz īpašumu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju: ECK un tās protokolu piemērošana)

2012. Ivana Roagna. Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights (Tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi aizsardzība saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju)

2012. Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov. Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights (Tiesību uz taisnīgu tiesu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju)

2012. Jim Murdoch. Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European Convention on Human Rights (Tiesību uz domu, apziņas un reliģijas brīvību aizsardzība saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju)

2013. Yannis Ktistakis. Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter (Migrantu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Sociālo hartu)