Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
16 februāris 2017

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par nonāvēšanu aiz neuzmanības, mugursomā ievietojot Ādažu poligonā atrastu nesprāgušu granātu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.februārī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra lēmumu krimināllietā par 2011.gadā Ādažu poligonā notikušu sprādzienu, kad apsūdzētais savā mugursomā bija ievietojis tur atrastu nesprāgušu granātu. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata krimināllieta daļā par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 131.panta, proti, par miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības; daļā par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu; daļā par 139222,53 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai un daļā par 1653,23 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Bruņotajiem spēkiem. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu nonāvēšanā aiz neuzmanības un sprāgstvielu nelikumīgā glabāšanā, lēmums atstāts negrozīts.

 
15 februāris 2017

Pieteikumā piešķirt pensiju ar atvieglotiem noteikumiem apgabaltiesai vēlreiz jāvērtē lietas apstākļi

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts pieteikums un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) uzlikts pienākums izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru pieteicējam tiktu piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos un smagos apstākļos. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesa nav objektīvi noskaidrojusi visus lietas apstākļus, kā arī lietā esošos pierādījumus nav vērtējusi atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām, tāpēc lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.

 
13 februāris 2017

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība par Iecavas novada domes izdoto plašsaziņas līdzekli

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.februārī daļēji atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu pieteikumā par Iecavas novada domes izdoto laikrakstu „Iecavas Ziņas”. Administratīvajai rajona tiesai būs no jauna jāvērtē SIA “Bauskas Dzīve” pieteikums, kurā lūgts aizliegt Iecavas novada domei izdot plašsaziņas līdzekli, publicējot trešo personu reklāmas un sludinājumus, un jautājums par pieteicējai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Pārējā daļā Administratīvās rajona tiesas lēmums atstāts negrozīts, bet SIA „Bauskas Dzīve” blakus sūdzība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
10 februāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Veselības ministrija, Aizsardzības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 
10 februāris 2017

Krimināllietā par viltotu monētu izgatavošanu apsūdzētajam atstāj spēkā piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2017.gada 7.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais par viltotu monētu izgatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā par labu AS „SEB Banka” piedzīta kaitējuma kompensācija 146,56 euro apmērā un par labu SIA „Rīgas satiksme” – 4,98 euro apmērā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
8 februāris 2017

Strīdā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja reliģiskās organizācijas „Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Uzņēmumu reģistram ierakstīt pieteicēju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Augstākā tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 10.martā.

 
3 februāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību. Rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Uzņēmumu reģistrs un Rīgas dome.

 
3 februāris 2017

Par rīcības sēdes lēmumiem no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 20 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 
31 janvāris 2017

Atstāj spēkā spriedumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, pildot dienesta pienākumus

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināts pieteikums un Aizsardzības ministrijai uzdots izdot labvēlīgu administratīvo aktu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, kas gūts, pildot dienesta pienākumus. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

 
31 janvāris 2017

Augstākā tiesa: LPSR valsts uzņēmuma „Rīgas kinostudija” autortiesības uz padomju laikā uzņemtajām filmām ir beigušas pastāvēt uz likuma pamata

Augstākās tiesas Civillietu departaments š.g. 31.janvārī rakstveida procesā izskatīja Latvijas valsts (Kultūras ministrijas personā) un Latvijas Kinematogrāfistu savienības un 44 filmu autoru kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu Latvijas valsts prasībā pret AS „Rīgas Kinostudija” par mantisko autortiesību atzīšanu uz LPSR valsts uzņēmumā „Rīgas kinostudija” uzņemtajām 973 filmām, kas tapušas laikā no 1964.gada līdz 1990.gada 4.maijam, un arī trešo personu prasībā par autortiesību atzīšanu uz šīm filmām.