Senāts lietu par pārmaksātā PVN atmaksas kārtību nodod jaunai izskatīšanai

Drukas versija
 
19 decembris 2012

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments, pēc atbildes saņemšanas no Eiropas Savienības Tiesas un lietas izskatīšanas kopsēdē, nolēma atcelt Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par PVN atmaksas kārtību atzīts par tiesisku un pamatotu. Atbildot uz Senāta jautājumu izskatāmajā lietā, Eiropas Savienības Tiesa norādīja, ka, lai arī dalībvalstīm ir leģitīma interese veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savas finanšu intereses un cīnītos pret krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, tām vienlaikus atbilstoši samērīguma principam ir jāizmanto līdzekļi, kas vismazāk kaitē Eiropas Savienības aktos paredzētajiem mērķiem un tādiem principiem kā pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesību pamatprincips. Uzskatot, ka vispārīga un preventīva Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 285.punkta piemērošana ir pretrunā samērīguma principam, Eiropas Savienības Tiesa atzina, ka Eiropas Savienības Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK 183.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas dalībvalsts nodokļu administrācijai nepiešķir tiesības bez īpaša izvērtējuma, pamatojoties tikai uz matemātisku aprēķinu, taksācijas periodā pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu atlikt, līdz šī nodokļu administrācija ir pārbaudījusi apliekamās personas nodokļa gada deklarāciju, proti, atlikt PVN atmaksu uz laiku, kas var ilgt pat vairāk nekā gadu. Pamatojoties uz to, Senāts Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Senāts lietu kopsēdē izskatīja 16.novembrī sakarā ar pieteicējas - Daugavpils pilsētas SIA „Mednis” kasācijas sūdzību. Iepriekš Senāts lietu kopsēdē skatīja pērn septembrī un tad Senātam radās šaubas, vai Latvijas normatīvajos aktos paredzētās iestādes tiesības atlikt nodokļa pārmaksas atmaksu atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajam iestādes pienākumam atmaksāt nodokļa pārmaksu saprātīgā termiņā. Lai gūtu skaidrību, Senāts apturēja tiesvedību lietā un uzdeva prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai.

Pieteicēja - Daugavpils pilsētas SIA „Mednis” lūdza Valsts ieņēmumu dienestu atmaksāt pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu, tomēr minētais lūgums tika noraidīts. Iestāde paskaidroja, ka nodokļa pārmaksa konkrētajā gadījumā pārsniedz 18 procentus no darījumu kopējās vērtības, tāpēc tā atmaksājama nevis uzreiz, bet gan pēc nodokļa gada deklarācijas iesniegšanas. Iestādes lēmumu pieteicēja pārsūdzēja administratīvajā tiesā.

Administratīvā rajona tiesa 2009.gada 7.jūlijā pieteikumu noraidīja. Izskatot lietu sakarā ar pieteicējas iesniegtu apelācijas sūdzību, arī Administratīvā apgabaltiesa 2010.gada 3.jūnijā pieteikumu noraidīja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211