Senāts strīdīgos krimināltiesību jautājumus nodod jaunai izskatīšanai

Drukas versija
 
18 decembris 2012

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 17.decembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja trīs krimināllietas, kurās kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem bija iesnieguši apsūdzētie vai viņu aizstāvji. Senāts lietas mutvārdu procesā skatīja atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583.pantā noteiktajam – ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesā iesaistītās personas un, izdarot secinājumus, nodeva lietas jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesām. Motivēti Senāta nolēmumi tiks sastādīti piecu darba dienu laikā.

 

Senāta atzinumi:

1) Izskatot apsūdzētā aizstāves iesniegtu kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu zādzības izdarīšanā no transportlīdzekļa, nozogot akumulatoru un ģeneratora siksnu Ls 65 vērtībā un nodarot papildus zaudējumus Ls 300 apmērā, Senāts atzina, ka par zādzību no transportlīdzekļa Krimināllikuma (KL) 175.panta 3.daļas izpratnē uzskatāma iekļūšana transportlīdzeklī un transportlīdzeklī esošas mantas prettiesiska paņemšana, ja manta pēc savas nozīmes nav šī transportlīdzekļa funkcionāla sastāvdaļa vai transportlīdzekļa ekspluatācijai nepieciešamie tehniskie šķidrumi. Senāta ieskatā automašīnas akumulatora un ģeneratora siksnas zādzība nepamatoti kvalificēta pēc KL 175.panta 3.daļas kā zādzība no automašīnas, jo akumulators un ģeneratora siksna ir automašīnas funkcionālas sastāvdaļas.

Senāts atcēla Zemgales apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru atstāts negrozīts Aizkraukles rajona tiesa spriedums par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc KL 175.panta 3.daļas un krimināllietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 

2) Senāts izskatīja apsūdzētā aizstāves iesniegtu kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu apzināti nepatiesas liecības sniegšanā pirmstiesas izmeklēšanā un sodīts ar piespiedu darbu uz 100 stundām. Senāts atzina, ka apsūdzētais, kurš bija izdarījis naudas līdzekļu piesavināšanos savā darba vietā, lai arī tika pratināts kā liecinieks, faktiski neatbilda šim statusam un uz viņu nebija attiecināma Kriminālprocesa likuma 111.panta 1.daļā lieciniekam izvirzītā prasība sniegt patiesu liecību. Senāta ieskatā nozīme ir nevis personas procesuālajam statusam, kam konkrētajā gadījumā bija vienīgi formāls raksturs, bet gan personas saistībai ar konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Senāts atzina, ka šajā lietā apsūdzētais, kurš bija izdarījis naudas piesavināšanos, nopratināšanas laikā faktiski atradās personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību statusā un līdz ar to baudīja šādas personas procesuālās tiesības, tostarp uz sevis neapsūdzēšanu.

Senāts Rīgas apgabaltiesas spriedumu atcēla pilnīgi un nodeva lietu jaunai iztiesāšanai apelācijas instances tiesā.

 

3) Senāts izskatīja apsūdzētā iesniegtu kasācijas sūdzību par AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavības sevišķi pastiprinošos apstākļos mēģinājumu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 16 gadiem. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Krimināllikuma normu, kvalificējot apsūdzētā nodarījumu pēc KL 15.panta 4.daļas un 118.panta 3.punkta, t.i. par atkārtoti izdarītu slepkavības mēģinājumu. Tiesai nebija likumīga pamata atzīt, ka apsūdzētais slepkavības mēģinājumu izdarīja atkārtoti, jo ne uz apsūdzības izsniegšanas brīdi, ne lietas iztiesāšanā pirmās instances tiesā, nebija stājies spēkā tiesas spriedums par slepkavības izdarīšanas mēģinājumu pirmajā lietā.

Senāts AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu atcēla pilnīgi un nodeva lietu jaunai iztiesāšanai apelācijas instances tiesā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211