Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Drukas versija
 
10 novembris 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības inspekcija.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Civillietu departaments 13.novembrī rakstveida procesā skatīs prasītājas – „BTA Insurance Company” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību. 

Lietā ir strīds par to, vai gadījums, kad automašīnu stāvvietā esoša transportlīdzekļa pasažieris, atverot automašīnas durvis, ir sabojājis blakus stāvošo transportlīdzekli, ir uzskatāms par apdrošināšanas gadījumu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē. (Lieta SKC-96/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 14.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieteicējam, kurš vienlaicīgi nodarbināts pie diviem darba devējiem,  piešķīra paternitātes pabalstu par desmit kalendāra dienām, kuru laikā viņš izmantoja paternitātes atvaļinājumu pie viena darba devēja. Pieteicēja vidējās iemaksu algas, kas tiek izmantota pabalsta apmēra noteikšanai,  aprēķinā aģentūra neiekļāva pieteicēja iemaksu algu, ko viņš bija guvis pie otra darba devēja, jo pie šī otra darba devēja pieteicējs paternitātes atvaļinājumu neizmantoja vienlaicīgi ar paternitātes atvaļinājumu, ko bija piešķīris pirmais darba devējs.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā, norādot arī to, ka paternitātes atvaļinājumu pie otrā darba devēja izmantojis vēlāk.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, cita starpā atzīstot, ka, tā kā otrais darba devējs nav piešķīris paternitātes atvaļinājumu un nav apstiprinājis pieteicēja neierašanos darbā tajā laikā, kad pieteicējs izmantoja paternitātes atvaļinājumu pie pirmā darba devēja, tad nav secināms, ka pieteicējs pie otrā darba devēja būtu zaudējis algotā darba ienākumus.

Augstākajā tiesā izskatāmi jautājumi par paternitātes pabalsta piešķiršanu un aprēķināšanu gadījumā, ja pabalsta pieprasītājs ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, bet paternitātes atvaļinājumu pie visiem darba devējiem neizmanto vienlaicīgi. (Lieta SKA-1063/2017).

 

3)      Civillietu departaments 14.novembrī paplašinātā tiesas sastāvā rakstveida procesā skatīs prasītājas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret darba devēju un piedzīta neizmaksātā darba alga, piemaksa par papildus darba izpildi un morālā kaitējuma atlīdzība un atzīts, ka darba devēja ir pārkāpusi Darba likuma 9.pantā noteikto aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas.

Lietas ietvaros risināms jautājums par to, vai darbiniekam ir tiesības celt tiesā prasību par pārbaudes laikā izdarīta darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu saistībā ar Darba likuma 9.pantā noteiktā nelabvēlīgo seku radīšanas aizlieguma pārkāpumu. (Lieta SKC-762/2017).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 14.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 1.oktobra spriedumu lietā, kurā pārsūdzēts Tieslietu ministrijas lēmums, ar kuru atstāts negrozīts Tiesu administrācijas komisijas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidātu atlasei lēmums nevirzīt pieteicēju tiesneša amatam. Lietā ir strīds par tiesneša amata kandidātu atlases procedūras tiesiskumu. Pieteicējs apšauba gan to, ka tiesību normas nodrošina objektīvu tiesneša amata kandidātu vērtēšanu, gan arī pašas vērtēšanas objektivitāti. (Lieta Nr. SKA-171/2017).

 

5)      Krimināllietu departaments 16.novembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniegusi Rēzeknes prokuratūras prokurore.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas un 312.panta, par to, ka viņš, atrodoties alkohola ietekmē, vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas), kā arī izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.Galīgai sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 350 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem un 7 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Rēzeknes prokuratūras prokurores apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par iespēju pie Krimināllikuma 312.panta kā atbildību pastiprinošu atzīt Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā norādīto apstākli – recidīvu.  (SKK-623/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396

e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv