Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.oktobrim

Drukas versija
 
29 septembris 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību tiesa izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā, pārējās lietas – rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts valodas centrs, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas vides aizsardzības fonda padome, KNAB un Tieslietu ministrija.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzība, divās lietās – gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 4.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

lietā ir strīds par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4 pirmās daļas 1.punkta interpretāciju, proti, kādu pakalpojumu apmaksai politiskā organizācija (partija) ir tiesīga izlietot valsts budžeta finansējumu, pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4 pirmās daļas 1.punktu. (Lieta SKA-287/2017).

 

2) Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja vērsās Tieslietu ministrijā ar iesniegumu par zaudējumu atlīdzības saņemšanu sakarā ar nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības, kā arī cita starpā lūdza atlīdzināt izdevumus par juridisko palīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” .

Ar Tieslietu ministrijas 2015.gada 6.maija lēmumu nolemts daļēji apmierināt pieteicējas prasījumu par izdevumu par zvērināta advokāta sniegtās palīdzības izmantošanu krimināllietā atlīdzināšanu. 

Pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu atlīdzināti zaudējumi – krimināllietas materiālu kopēšanas izdevumi, ceļa izdevumi, negūtie ienākumi (peļņa) un izdevumi par juridisko palīdzību, ko sniedzis zvērināts advokāts.

Lietā ir ierosināta daļā par izdevumiem, kas radušies zvērinātam advokātam, braucot uz tiesas sēdēm (transporta izdevumi un naktsmītnes izdevumi). Apgabaltiesa ir atzinusi, ka minētie izdevumi nav apmaksājami, jo nav tieši saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu. (Lieta SKA-691/2017).

 

3) Krimināllietu departaments 6.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu sakarā ar abu apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzībām un prokurora protestu par Zemgales apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais  atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 177.panta pirmās daļas, 20.panta trešās daļas un 275.panta, tas ir, par to, ka apsūdzētais atbalstīja svešas mantas iegūšanu, izmantojot cietušā uzticību un ar viltu (krāpšana), kā arī uzkūdīja uz dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā. Otrs apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma  177.panta un 275.panta, tas ir, par to, ka ieguva svešu mantu, izmantojot cietušā uzticību un ar viltu (krāpšana), kā arī mantkārīgā nolūkā izmantoja viltotu dokumentu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzēto aizstāvju apelācijas sūdzībām un prokurora apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla. Apelācijas instances tiesa vienu apsūdzēto atzina par nevainīgu un attaisnoja pēc Kriminināllikuma 317.panta otrās daļas, bet atzina par vainīgu un sodīja pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 177.panta pirmās daļas, 20.panta trešās daļas un 275.panta otrās daļas. Apsūdzētajam sods noteikts naudas sods 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu, tas ir, 3700 euro apmērā. Otru apsūdzēto apelācijas instances tiesa atzina par vainīgu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas  un 275.panta otrās daļas. Sodu noteica 15 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu , tas ir, 5550 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto vainīgumu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un par naudas soda apmēru saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta 2.1 daļu(SKK-490/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv