Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.augusta līdz 1.septembrim

Drukas versija
 
25 augusts 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

Augstākās tiesas Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs blakus sūdzības lietu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā. Rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā izskatīs pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 29.augustā rakstveida procesā turpinās izskatīt pieteicēja - individuālā komersanta „L.Č.” – kasācijas sūdzību lietā, kurā ir izšķirams, vai var piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmi pārvadājuma pakalpojumam, kas saistīts ar preču tranzītu (likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta  pirmās daļas 2.punkts), ja faktiskajam pārvadājuma veicējam nav bijusi licence starptautiskajiem pārvadājumiem. Pērn maijā Augstākā tiesa nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus un apturēja tiesvedību lietā. Eiropas Savienības Tiesa ir taisījusi nolēmumu lietā un Augstākā tiesa atsāk lietas izskatīšanu.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicēja, individuālā komersanta "L.Č.", pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, kurā pieteicējam bija aprēķināts papildu pievienotās vērtības nodokļa maksājums. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka ir sniedzis tādu transporta pakalpojumu, attiecībā uz kuru izpildās visi likumā minētie priekšnoteikumu pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmes piemērošanai. (Lieta SKA-6/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 29.augustā rakstveida procesā izskatīs prokurora kasācijas protestu un vienas apsūdzētās kasācijas sūdzību krimināllietā par naudas piesavināšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

Apsūdzībā norādīts, ka laika posmā no 2009.gada marta līdz 2011.gada jūnijam, skolas grāmatvede, izmantojot internetbankas pakalpojumus, no vidusskolas norēķinu kontiem uz otras apsūdzētās – skolotājas metodiķes – privātajiem norēķinu kontiem pārskaitīja vairāk nekā 26 454 latus. Pārskaitīto naudu abas personas izlietoja savām vajadzībām. Apsūdzībā par otro noziegumu grāmatvede no vidusskolas piesavinājās vairāk nekā 55 116 latus, kurus iztērēja privātiem pirkumiem un aizdevumu segšanai. Apsūdzības ieskatā grāmatvede sagrozīja vidusskolas grāmatvedības uzskaites datus un kārtoja grāmatvedību tā, lai grāmatvedībā nebūtu atspoguļoti visi saimnieciskie darījumi un naudas līdzekļu izdevumi.

Ar Latgales apgabaltiesas 2017.gada 11.janvāra spriedumu atstāts negrozīts Rēzeknes tiesas spriedums un grāmatvede atzīta par vainīgu apsūdzībā par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Apsūdzētā sodīta ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt grāmatveža amatu valsts vai pašvaldības iestādēs uz trīs gadiem. No apsūdzētās par labu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai piedzīta 78189,77 euro kompensācija par mantiskajiem zaudējumiem. Otra apsūdzētā lietā atzīta par vainīgu apsūdzībā par piesavināšanos un sodīta ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Solidāri no abām apsūdzētajām vēl piedzīta arī 37591,70 euro kompensācija skolas labā par mantiskiem zaudējumiem. (Lieta SKK-215/2017).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv