Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.februārim

Drukas versija
 
17 februāris 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Uzņēmumu reģistrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Rīgas dome.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 20.februārī rakstveida procesā izskatīs Nodrošinājuma valsts aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Nodrošinājuma valsts aģentūra noteica pieteicējam pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros izņemta transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā un glabāšanu līdz dienai, kad apstrīdēšanas ietvaros pieņemts galīgais Valsts policijas lēmums administratīvā pārkāpuma lietā. Pieteicējs iesniedza pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu. Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, secināja, ka pieteicējam nav jāsedz izdevumi, kas saistīti ar viņam izņemtās mantas glabāšanu par laika posmu pēc tam, kad stājās spēkā konfiskācijas lēmums. Minētā secinājuma rezultātā tiesa atcēla pārsūdzēto lēmumu daļā, ar kuru aprēķināti glabāšanas izdevumi pēc dienas, kad pieteicējam paziņots par piemēroto papildsodu par transportlīdzekļa konfiskāciju (kas ar tiesas spriedumu vēlāk atcelts).

Nodrošinājuma valsts aģentūra iesniedza kasācijas sūdzību par spriedumu daļā, kurā atcelts iestādes lēmums. Kasācijas sūdzībā norādīts, ka aģentūrai bija jāglabā transportlīdzeklis no pieņemšanas glabāšanā dienas līdz brīdim, kad persona saņem tai atdodamo mantu. Līdz ar to aģentūrai bija jāaprēķina izdevumi par izņemtās mantas glabāšanu līdz brīdim, kad stājās spēkā tiesas spriedums par Valsts policijas galīgā lēmuma grozīšanu (atceļot mantas konfiskāciju).

Ievērojot kasācijas sūdzības argumentus, Augstākajai tiesai noskaidrojams, pēc kādiem principiem un Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumu Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” normām noteicams minēto izdevumu aprēķināšanas laiks, kā arī tas, kā attiecīgās normas izprotamas. (Lieta SKA-455/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 21.februārī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir izšķirams jautājums, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs var lūgt Valsts ieņēmumu dienestu atļaut neieturēt nodokli par dividenžu maksājumiem, ko šis nodokļu maksātājs izmaksā savam akcionāram – zemo nodokļu vai beznodokļu teritorijā esošam uzņēmumam. Valsts ieņēmumu dienests uzskatījis, ka likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.panta devītā daļa, kas ļauj Valsts ieņēmumu dienestam atļaut nodokli neieturēt, vispār neattiecas uz dividenžu maksājumiem. Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa atzinušas šādu viedokli par pareizu. Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, uzskatot, ka likuma teksts pietiekami skaidri paredz, ka arī attiecībā uz dividenžu maksājumiem var šādu atļauju lūgt. (Lieta SKA-147/2017).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs SIA „Kurzemes Vārds” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Privātpersona, kas bija piekritusi sniegt interviju laikrakstam „Kurzemes Vārds” un to publicēt papīra formātā, iebilda pret sniegtās intervijas pieejamību interneta vidē ilgstošā laika posmā. Datu valsts inspekcija laikrakstam „Kurzemes Vārds” uzdeva, lai tās mājaslapā vairs nebūtu pieejama informācija par trešo personu un viņas ģimenes locekļiem, tajā skaitā nebūtu pieejama arī izmantojot Google vai citas interneta meklētājprogrammas.

Administratīvā apgabaltiesa laikraksta „Kurzemes Vārds” pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka laikraksts nav ievērojis Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktu.

Augstākajai tiesai ir jāpārbauda, vai apgabaltiesa ir izvērtējusi dažādās intereses – laikraksta tiesības uz vārda brīvību un privātpersonas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. (Lieta SKA-276/2017).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieteicējai anulēja termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 35.panta pirmās daļas 20.punktu, jo laulātie neievēro šā likuma 26.panta trešās daļas nosacījumus, ka laulība ir monogāma, laulātie dzīvos kopā un viņiem ir kopīga mājsaimniecība, vai ir pamats uzskatīt, ka laulība faktiski nepastāv. Pieteicējai arī atteikts izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot iestādes secinājumus par pamatotiem.

Augstākajai tiesai jāpārbauda, vai apgabaltiesa ir piemērojusi pareizās tiesību normas un vai ir vērtētas pieteicējas tiesības uz privāto dzīvi.(Lieta SKA-415/2017).

 

5)      Krimināllietu departaments 23.februārī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar viena apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti pēc Krimināllikuma 253.1panta trešās daļas par to, ka viņi, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājās un neatļauti glabāja realizācijas nolūkā, kā arī neatļauti realizēja psihotropās vielas lielā apmērā.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētie notiesāti nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem, vienam apsūdzētajam noteikts papildsods automašīnas konfiskācija.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcela daļā par vienam apsūdzētajam noteikto sodu. Apsūdzētajam pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas sodu noteica brīvības atņemšana uz 5 gadiem, konfiscējot automašīnu. (Lieta SKK-68/2017).

 

6)      Administratīvo lietu departaments 24.februārī rakstveida procesā izskatīs SIA “Jahonts” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 16.jūnija spriedumu. Lietā ir strīds, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pamatoti konstatējis, ka pieteicēja patērētājam pārdevusi līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, uzskatot, ka pieteicēja patērētājam sniegusi maldinošu informāciju par preci un tādēļ preci nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam. (Lieta SKA-90/2017).

 

7)      Administratīvo lietu departaments 24.februārī rakstveida procesā izskatīs privātpersonas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 30.jūnija spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieļāvusi prettiesisku faktisko rīcību (bezdarbību) kredītiestāžu uzraudzības ietvaros, nesaskaņojot izpildei iesniegtos pieteicēja maksājumu rīkojumus laikā, kad kredītiestādes pārvaldes institūciju vietā bija iecelti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieki. (Lieta SKA-110/2017).

 

8)      Administratīvo lietu departaments 24.februārī rakstveida procesā izskatīs SIA “Elite Taxi” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 30.jūnija spriedumu. Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija apturēja pieteicējas pasažieru komercpārvadājumu licences un licences kartīšu darbību, jo pieteicēja nebija samaksājusi Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto nodokļu parādu. Lietā ir strīds, vai Rīgas domes lēmums ir pamatots ar atbilstošām tiesību normām. (Lieta SKA-118/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv