Apelācijas instancē

Drukas versija
 
4 novembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs nolēmuma pasludināšana.

 
2 novembris 2016

Daļēji apmierina Reverta prasību pret bijušajiem akcionāriem

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 2.novembrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu. Tiesa piedzina solidāri no Valērija Kargina un Viktora Krasovicka 126 638,79 euro, kas sastāv no zaudējumiem 120 518,38 euro apmērā, kas radušies no nepienācīgas nodokļu nomaksas un tiesāšanās izdevumiem 6 120,41 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību pret Valēriju Karginu un Viktoru Krasovcki par zaudējumu piedziņu 14 228,72 euro apmērā, kas radušies no soda naudas samaksas pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2009.gada 8.maija lēmuma Nr.57, un zaudējumu piedziņu 1 092 484,75 euro apmērā par Latvijas Bankas obligāto rezervju glabāšanas prasību neizpildi. No AS „Reverta” par labu katram no atbildētājiem piedzina tiesas izdevumus 1 887,69 euro. Pilns tiesas spriedums tiks sastādīts 16.novembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

 
28 oktobris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana.

 
24 oktobris 2016

Lietā par preču zīmi AVA puses noslēdz izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 24.oktobrī, strīdā par preču zīmi „AVA”, apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. AT Civillietu tiesu palāta tiesvedību lietā izbeidza.

 
21 oktobris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
19 oktobris 2016

Revertas prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu spriedumu pasludinās novembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19. oktobrī pabeidza prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzību izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. AT lietu skatīja 18. un 19.oktobrī. Tiesas sēdē prasītājas AS “Reverta” pārstāvis iesniedza prasības precizējums, kas tika pieņemti daļā. Tajos precizēts prasījums daļā par priekšā stāvošu zaudējumu nodrošināšanu, lūdzot piedzīt šos zaudējumus 120 518,38 EUR apmērā. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa paziņoja, ka nolēmumu lietā pasludinās 2.novembrī plkst. 13.00.

 
14 oktobris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
13 oktobris 2016

Daļēji apmierina Revertas prasību par zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 13.oktobrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību. Apelācijas instances tiesa nosprieda solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzīt 4 284 792,06 euro, tiesas izdevumus 230 550,70 euro, bet kopā 4 515 342,76 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību par 81 180 583,78 euro zaudējumu piedziņu. Tāpat tiesa nolēma atcelt ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2010.gada 13.augusta lēmumu AS „Reverta” prasības nodrošināšanai piemērotos prasības nodrošinājuma līdzekļus daļā, kas pārsniedz summu 4 284 792,06 euro. Tiesa nolēma atmaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksātos 10 058 860,24 euro. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 27.oktobrī un pēc motivēta tiesas sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

 
7 oktobris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
30 septembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai un vienu pieteikumu par kļūdas labošanu papildspriedumā.