Apelācijas instancē

Drukas versija
 
23 decembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu, rakstveida procesā – vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu papildspriedumā.

 
9 decembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, rakstveida procesā – vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.

 
6 decembris 2016

Daļēji apmierina prasību pret Kultūras ministriju strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 6.decembrī lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu daļēji apmierināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā un piedzina izdevumus 621 949,19 euro un tiesas izdevumus 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71 euro. Tiesa noraidīja SIA „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību daļā par izdevumu 127 778,38 euro piedziņu un Kultūras ministrijas pretprasību par 2006.gada 26.novembrī starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 20.decembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

 
2 decembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

 
25 novembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu lietā un vienu pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

 
25 novembris 2016

Tiesa noraida bijušo Parex bankas īpašnieku prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 25.novembrī pilnībā noraidīja prasītāju prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gadā slēgto Ieguldījuma līgumu. Tiesa piedzina no Valērija Kargina, Viktorija Krasovicka, Georgija Krasovicka un Aleksandras Krasovickas ar lietas vešanas saistītos izdevumus - par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 7500 euro no katra, par labu AS „Reverta” 7500 euro no katra, par labu VAS „Privatizācijas aģentūra” 7500 euro no katra un par labu VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (iepriekš - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) 6951,68 euro no katra. Pilns spriedums tiks sastādīts 9.decembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

 
21 novembris 2016

Izbeidz tiesvedību strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 21.novembrī apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses jau iepriekšējā tiesas sēdē 8.novembrī informēja tiesu, ka tās ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nebija pabeigušas izlīguma noformēšanu.

 
17 novembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs nolēmuma pasludināšana.

 
11 novembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Desmit lietās būs nolēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divus pieteikumus par sprieduma izskaidrošanu.

 
9 novembris 2016

Sakarā ar iespējamu izlīgumu atliek lietas izskatīšanu strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 8.novembrī, sakarā ar iespējamo izlīgumu pušu starpā, atlika prasītājas apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība, bet apmierināta Lietuvā reģistrēta uzņēmuma UAB „Riestlita” pretprasība strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nav pabeigta izlīguma noformēšana. Tiesa noteica nākamo tiesas sēdes datumu 21.novembrī plkst. 10.00.