Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 17.novembrim

Drukas versija
 
11 novembris 2016

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Desmit lietās būs nolēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divus pieteikumus par sprieduma izskaidrošanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

17.novembrī AT Civillietu tiesu palāta turpinās izskatīt prasītāju apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma un 2008.gada 2. un 3.decembra Vienošanās par grozījumiem Ieguldījuma līgumā, tajā skaitā – visu to ietvaros sniegto garantiju un apliecinājumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 2008.gada 4.decembrī noslēgto Hipotēku un Finanšu ķīlas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā. (Lieta PAC-444/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv