2015

Drukas versija
 
30 decembris 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 
30 decembris 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 29 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 
29 decembris 2015

Tiesai no jauna jāskata Maxima Latvija un Konkurences padomes strīds

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 29.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai SIA „Maxima Latvija” un Konkurences padomes strīdu. Augstākā tiesa spriedumā atsaukusies uz Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz AT uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem un atzinusi, ka apelācijas instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir nepietiekams, lai izdarītu secinājumu par Konkurences padomes lēmuma pareizību, konstatējot Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā minēto pārkāpumu pieteicējas darbībās, vienojoties ar tirdzniecības telpu iznomātāju un iekļaujot telpu nomas līgumos punktus, kas ierobežo potenciālo tirgus dalībnieku iekļūšanu konkrētajos tirdzniecības centros.

 
23 decembris 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Rīgas dome.

 
23 decembris 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 42 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 24 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 
23 decembris 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.decembra līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienā lietā iespējama izlīguma apstiprināšana. Trīs lietās pasludinās spriedumu un divās lietās – papildspriedumu. 15 lietas izskatīs rakstveida procesā.

 
22 decembris 2015

Atstāj spēkā spriedumu, atzīstot par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcību, izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīta par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcība, pretēji likumam izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi un ziņas par plānotu disciplinārlietas ierosināšanu. Augstākā tiesa spriedumā vērsusi Tieslietu ministrijas uzmanību uz tās nozīmīgo lomu, ievērojot, līdzsvarojot un iedzīvinot Satversmes tiesas apsvērtās tiesības un intereses, kuras ietvertas Satversmes tiesas spriedumā, izskatot lietu pēc AT pieteikuma.

 
18 decembris 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas pašvaldības policija un Līgatnes novada dome.

 
18 decembris 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 64 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 
16 decembris 2015

Apgabaltiesai atkārtoti jāvērtē lieta par prokuroram piemēroto disciplinārsodu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts prokurora pieteikums par Prokuratūras pavēles atcelšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu par viņam piemēroto disciplinārsodu, pieļaujot administratīvo pārkāpumu. Apelācijas instances tiesai lieta būs jāvērtē no jauna. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, apelācijas instances tiesa nav atbilstoši pārbaudījusi, vai pieteicējam piemērotais disciplinārsods konkrētajā gadījumā ir samērīgs.