Par notikumiem

Drukas versija
 
3 marts 2017 TIESNESI INGUNU RADZEVIČU ATKĀRTOTI IEVĒL DISCIPLINĀRTIESĀ

TIESNESI INGUNU RADZEVIČU ATKĀRTOTI IEVĒL DISCIPLINĀRTIESĀ

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums par Disciplinārtiesas locekli no Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēja Ingunu Radzeviču.
Disiciplinārtiesas locekļa amatam likumā noteiktais termiņš ir pieci gadi.

 
3 marts 2017 VALSTS PREZIDENTS: JĀSTIPRINA PĀRLIECĪBA PAR PROFESIONĀLU UN TAISNĪGU TIESU SISTĒMU LATVIJĀ

VALSTS PREZIDENTS: JĀSTIPRINA PĀRLIECĪBA PAR PROFESIONĀLU UN TAISNĪGU TIESU SISTĒMU LATVIJĀ

Lai stiprinātu pārliecību par profesionālu un taisnīgu tiesu, kam var uzticēties, Augstākās tiesas tiesnešiem jāiesaistās Latvijas tiesiskās sistēmas pilnveidē un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās. To, nosūtot apsveikumu šodien, 3.martā, notiekošajam Augstākās tiesas plēnumam, uzsvēris Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

 
3 marts 2017 VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU TIESISKAS VIDES NODROŠINĀŠANĀ

VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU TIESISKAS VIDES NODROŠINĀŠANĀ

Lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un likuma varai, svarīga ir tiesu varas un tiesnešu iesaistīšanās esošo problēmu risināšanā, atvērtība diskusijām ar sabiedrību un gatavība pārmaiņām, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 2. martā tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

 
2 marts 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

No 2016.gada 1.maija ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas Nr.952/2013 jeb tā saucamā jaunā Muitas kodeksa piemērošana. Ar jauno Muitas kodeksu ir izveidots jauns ietvars muitas tiesību regulējumam. Tomēr šis regulējums ir veidots uz iepriekšējā Muitas kodeksa pamatiem un tajā ir saglabāti būtiskākie iepriekšējā regulējuma elementi. Ievērojot minēto, līdz šim izveidotā Augstākās tiesas prakse būs lielā mērā noderīga arī jaunā Muitas kodeksa piemērošanai. Līdz ar to nolūkā atvieglot jaunā Muitas kodeksa piemērošanu ir apkopota līdzšinējā Augstākās tiesas prakse, kas veidota, piemērojot iepriekšējo Muitas kodeksu.

 
28 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2016.gadā. Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

 
24 februāris 2017

TIESNESIS STRUPIŠS VĒRŠAS AR IESNIEGUMU TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs šodien, 24.februārī, vēršas ar iesniegumu Tiesnešu ētikas komisijā. Tiesneša iesniegumā lūgts atbildēt uz jautājumu, vai Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā saskatāms tiesneša ētikas normu pārkāpums, ja tiesnesis piedalījies jautājuma izlemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu lietā, kuras pusei pirms pieciem gadiem, nebūdams tiesneša amatā, sniedzis neatkarīga eksperta atzinumu ar izskatāmo lietu nesaistītos tiesību jautājumos.

 
24 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS PIEREDZES APMAIŅĀ PAR TIESU ZINĀTNISKI ANALĪTISKO DARBU UN KOMUNIKĀCIJU

AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS PIEREDZES APMAIŅĀ PAR TIESU ZINĀTNISKI ANALĪTISKO DARBU UN KOMUNIKĀCIJU

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 15. līdz 17. februārim Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Spānijas Augstākajā tiesā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas un Ungārijas Augstākajām tiesām.

 
23 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS SOLA TIESU PRAKSES PĒTĪJUMU PAR VIENOŠANĀS PROCESIEM

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS SOLA TIESU PRAKSES PĒTĪJUMU PAR VIENOŠANĀS PROCESIEM

Galvenais akcents gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē, kas notika 22.februārī, bija sodu politika un prokuratūras loma tās veidošanā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot konferences dalībniekus, īpaši akcentēja skaidru un saprotamu lēmumu nepieciešamību lietās, kurās kriminālprocesā un iztiesāšanas procesā slēgtas vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.

 
22 februāris 2017 APKOPOTA NACIONĀLO UN STARPTAUTISKO TIESU PRAKSE LIETU IZTIESĀŠANĀ BEZ APSŪDZĒTĀ PIEDALĪŠANĀS UN APSŪDZĒTĀ PROMBŪTNĒ

APKOPOTA NACIONĀLO UN STARPTAUTISKO TIESU PRAKSE LIETU IZTIESĀŠANĀ BEZ APSŪDZĒTĀ PIEDALĪŠANĀS UN APSŪDZĒTĀ PROMBŪTNĒ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte veica pētījumu „Par tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464.panta un 465.panta piemērošanā”. Pētījumu izstrādāja profesore Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga.
Kriminālprocesa likuma 463.panta pirmā daļa noteic, ka apsūdzētā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā ir obligāta. Tiesu prakses apkopojuma mērķis bija apzināt tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464., 465.panta piemērošanā, proti, iztiesāšanā bez apsūdzētā piedalīšanās un iztiesāšanā apsūdzētā prombūtnē (in absentia), konstatēt problēmjautājumus tiesu praksē un iespējamās nepilnības procesuālajā regulējumā.

 
15 februāris 2017 ĒNU DIENĀ SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA DARBU

ĒNU DIENĀ SKOLĒNI IEPAZĪST AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA DARBU

15.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja desmit skolēni no Skrīveriem, Cesvaines, Īslīces, Smiltenes, Ventspils un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.