Jaunumi

Drukas versija
 
9 augusts 2017 “TURĪBAS” UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES VASARAS SKOLU STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

“TURĪBAS” UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES VASARAS SKOLU STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

2. augustā Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane tikās ar augstskolas “Turība” vasaras skolas studentiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Ārvalstu studenti ir ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī apmeklēs Saeimu un ieslodzījuma iestādes.

 
4 augusts 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.augustam

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā izskatīs kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

 
28 jūlijs 2017 LASĪTĀJI SAŅEM AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA NOZĪMĪGĀKO NOLĒMUMU KRĀJUMU

LASĪTĀJI SAŅEM AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA NOZĪMĪGĀKO NOLĒMUMU KRĀJUMU

Juridiskās literatūras tirdzniecības vietās nonāk grāmata „Augstākās tiesas 2016.gada spriedumi un lēmumi”, kas tapusi Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda, ka šis ir jau divdesmit pirmais Augstākās tiesas nolēmumu krājums, ar ko tiek turpināta Latvijas Senāta kopš 1995.gadā atjaunotā tradīcija katru gadu grāmatas veidā saglabāt vēsturei liecību par augstākās tiesu instances darbu un juridiskās domas virzības tendencēm.

 
28 jūlijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.jūlija līdz 4.augustam

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā izskatīs pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

 
21 jūlijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.jūlijam

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu

 
18 jūlijs 2017

Krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai atceļ abu zemāko instanču tiesu nolēmumus un lietu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 18.jūlijā atcēla Zemgales apgabaltiesas lēmumu, Jelgavas tiesas spriedumu un blakus lēmumu lietā, kurā četri apsūdzētie ar pirmās instances un apelācijas instances tiesu nolēmumiem attaisnoti apsūdzībā par iespējamām nelikumībām saistībā ar medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcas vajadzībām. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Atceļot abu zemāko instanču tiesu nolēmumus, Augstākā tiesa norāda, ka apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā pirmās instances tiesā notikušu tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpumu, kas izpaudies darbībās saistībā ar nolēmuma pieņemšanu citā kriminālprocesā – proti, Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa nolēmuma atcelšanu.

 
17 jūlijs 2017

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) valde 2017.gada 17.jūlijā publicēja paziņojumu saistībā ar situāciju Polijā, kurā tā pauda bažas par Polijas parlamenta veiktajām tieslietu reformām.

 
14 jūlijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.jūlijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

 
13 jūlijs 2017

Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Sodu izpildes kodeksa normas atbilstību Satversmei

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 11.jūlijā apturēja tiesvedību divās lietās, kurās brīvības atņemšanas iestādēs esošām personām atteikts pieņemt viņu pieteikumus Administratīvajā rajona tiesā, jo likums neparedz tiesības pārsūdzēt tiesā Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana (pārvietošana uz augstāku soda izciešanas režīma pakāpi). Augstākā tiesa nolēma iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam, kas noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesvedība abās lietās apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

 
12 jūlijs 2017

Krimināllietā par draudzenes slepkavību jautājumu par atteikumu pieņemt cietušo kasācijas sūdzības nodod jaunai izlemšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.jūlijā atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt cietušo personu lietā kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu. Atceļot lēmumu, Augstākā tiesa norāda, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 315.panta pirmajai daļai, termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai uzskatāms par ievērotu, ja dokuments līdz noteiktā termiņa beigām nodots pastā un nodošanas fakts attiecīgi apliecināts. Izvērtējot sūdzībai pievienotos dokumentus, Augstākā tiesa atzīst, ka jautājums par kasācijas sūdzību virzību nododams jaunai izlemšanai Rīgas apgabaltiesā.