Jaunumi

Drukas versija
 
2 marts 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

No 2016.gada 1.maija ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas Nr.952/2013 jeb tā saucamā jaunā Muitas kodeksa piemērošana. Ar jauno Muitas kodeksu ir izveidots jauns ietvars muitas tiesību regulējumam. Tomēr šis regulējums ir veidots uz iepriekšējā Muitas kodeksa pamatiem un tajā ir saglabāti būtiskākie iepriekšējā regulējuma elementi. Ievērojot minēto, līdz šim izveidotā Augstākās tiesas prakse būs lielā mērā noderīga arī jaunā Muitas kodeksa piemērošanai. Līdz ar to nolūkā atvieglot jaunā Muitas kodeksa piemērošanu ir apkopota līdzšinējā Augstākās tiesas prakse, kas veidota, piemērojot iepriekšējo Muitas kodeksu.

 
1 marts 2017

Augstākā tiesa negroza apgabaltiesas spriedumu Baložu slepkavības lietā

Augstākā tiesa 28.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 21.jūnija lēmumu Baložos izdarītā slepkavības lietā. Augstākā tiesa prokurores kasācijas protestu, kā arī apsūdzētās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzību noraidīja.

 
28 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2016.gadā. Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

 
24 februāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27.februāra līdz 3.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Iekšlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Patentu valde, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola un Rēzeknes novada dome.

 
24 februāris 2017

Lietā par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Augstākā tiesa vērš VARAM un Rīgas domes uzmanību jautājuma sakārtošanai atbilstoši pašas domes izstrādātiem noteikumiem

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.februārī pieteikumā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Aleksandra Čaka ielā 39, Rīgā, taisīja blakus lēmumu, vēršot Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Rīgas domes uzmanību uz Rīgas domes bezdarbību, neizmantojot ar likumu piešķirtās tiesības, lai veicinātu pašas izdoto noteikumu prasību ievērošanu. VARAM un Rīgas domei uzlikts pienākums trīs mēnešu laikā sniegt Augstākajai tiesai informāciju par veiktajām darbībām spēļu zāļu atļauju sakārtošanā atbilstoši Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 
24 februāris 2017

TIESNESIS STRUPIŠS VĒRŠAS AR IESNIEGUMU TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs šodien, 24.februārī, vēršas ar iesniegumu Tiesnešu ētikas komisijā. Tiesneša iesniegumā lūgts atbildēt uz jautājumu, vai Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā saskatāms tiesneša ētikas normu pārkāpums, ja tiesnesis piedalījies jautājuma izlemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu lietā, kuras pusei pirms pieciem gadiem, nebūdams tiesneša amatā, sniedzis neatkarīga eksperta atzinumu ar izskatāmo lietu nesaistītos tiesību jautājumos.

 
24 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS PIEREDZES APMAIŅĀ PAR TIESU ZINĀTNISKI ANALĪTISKO DARBU UN KOMUNIKĀCIJU

AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS PIEREDZES APMAIŅĀ PAR TIESU ZINĀTNISKI ANALĪTISKO DARBU UN KOMUNIKĀCIJU

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 15. līdz 17. februārim Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Spānijas Augstākajā tiesā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas un Ungārijas Augstākajām tiesām.

 
23 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS SOLA TIESU PRAKSES PĒTĪJUMU PAR VIENOŠANĀS PROCESIEM

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS SOLA TIESU PRAKSES PĒTĪJUMU PAR VIENOŠANĀS PROCESIEM

Galvenais akcents gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē, kas notika 22.februārī, bija sodu politika un prokuratūras loma tās veidošanā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot konferences dalībniekus, īpaši akcentēja skaidru un saprotamu lēmumu nepieciešamību lietās, kurās kriminālprocesā un iztiesāšanas procesā slēgtas vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.

 
22 februāris 2017

Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta par Datu valsts inspekcijas lēmumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kurzemes Vārds” pieteikums par Datu valsts inspekcijas lēmuma atcelšanu. Ar lēmumu „Par personas datu dzēšanu interneta mājas lapā www.kurzemes-vards.lv” SIA „Kurzemes Vārds” noteikts nodrošināt, lai informācija par privātpersonu, kura savulaik sniegusi interviju laikrakstam „Kurzemes Vārds”, vairs nebūtu pieejama pieteicējas mājaslapā. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

 
22 februāris 2017 APKOPOTA NACIONĀLO UN STARPTAUTISKO TIESU PRAKSE LIETU IZTIESĀŠANĀ BEZ APSŪDZĒTĀ PIEDALĪŠANĀS UN APSŪDZĒTĀ PROMBŪTNĒ

APKOPOTA NACIONĀLO UN STARPTAUTISKO TIESU PRAKSE LIETU IZTIESĀŠANĀ BEZ APSŪDZĒTĀ PIEDALĪŠANĀS UN APSŪDZĒTĀ PROMBŪTNĒ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte veica pētījumu „Par tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464.panta un 465.panta piemērošanā”. Pētījumu izstrādāja profesore Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga.
Kriminālprocesa likuma 463.panta pirmā daļa noteic, ka apsūdzētā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā ir obligāta. Tiesu prakses apkopojuma mērķis bija apzināt tiesu praksi Kriminālprocesa likuma 464., 465.panta piemērošanā, proti, iztiesāšanā bez apsūdzētā piedalīšanās un iztiesāšanā apsūdzētā prombūtnē (in absentia), konstatēt problēmjautājumus tiesu praksē un iespējamās nepilnības procesuālajā regulējumā.