Jaunumi

Drukas versija
 
7 jūnijs 2017 ĀRVALSTU KOLĒĢU MĀCĪBU VIZĪTE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ UN TIESLIETU PADOMĒ

ĀRVALSTU KOLĒĢU MĀCĪBU VIZĪTE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ UN TIESLIETU PADOMĒ

Otrdien, 6. jūnijā, Tiesnešu mācību centra organizētajā starptautiskajā pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklēja 16 dalībnieki no dažādām Eiropas Savienības valstīm, tostarp 9 vispārējās jurisdikcijas tiesneši, 2 administratīvie tiesneši un 5 prokurori.

 
6 jūnijs 2017

Atstāj spēkā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par vispārīgā iepirkumā ietvertām prasībām

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā negrozīja Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstātas spēkā valsts AS “Latvijas Valsts meži” rīkotā publiskā iepirkuma nolikuma prasības. Augstākā tiesa atzina, ka pirmās instances tiesa ir pareizi interpretējusi vispārīgās vienošanās jēdzienu. Savukārt pieteicēja nepamatoti uzskata, ka jau vispārīgās vienošanās projektā vai iepirkuma nolikumā ir jābūt paredzētiem visiem būtiskajiem iepirkuma līguma nosacījumiem, tostarp attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīdi, apjomu, apjoma sadalījumu pa reģioniem u.c.

 
5 jūnijs 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS CENTRĀLĀS UN AUSTRUMEIROPAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCĒ

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS CENTRĀLĀS UN AUSTRUMEIROPAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCĒ

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 4.–7.jūnijā piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Budapeštā Ungārijā.
Šīgada konferencē, kurā satiekas vairāk par divdesmit Augstāko tiesu priekšsēdētāji, diskusijas risināsies par tiesu un tiesnešu neatkarību, tiesu priekšsēdētāju lomu, sabiedrības uzticēšanos tiesām, tiesu efektivizāciju un elektronisko modernizāciju, juridisko profesiju kvalifikāciju.

 
2 jūnijs 2017

Lēmumi par tiesnešu pārcelšanu

Tieslietu padome uzdeva Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Līgai Grīnbergai pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 
2 jūnijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.jūnijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Iepirkumu uzraudzības birojs.

 
2 jūnijs 2017

Atzīst par nepieļaujamu tiesas nolēmumā izteiktās atziņas pamatot ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2.jūnijā atcēla Zemgales apgabaltiesas lēmumu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Augstākā tiesa lēmumā atzina, ka apelācijas instances tiesa, neizvērtējot atbilstoši likuma prasībām krimināllietas materiāliem pievienoto nokopēto neapliecināto liecību un citu pirmstiesas izmeklēšanā sastādītu protokolu un dokumentu pieļaujamību, bet ar tajos esošajām ziņām par faktiem pamatojot apsūdzēto vainīgumu, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma pārkāpumu. Augstākā tiesa norāda, ka nav pieļaujams tiesas nolēmumā izteiktās atziņas pamatot ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā likumā paredzētajā kārtībā, jo tādējādi tiek pārkāptas Kriminālprocesa likuma 127., 511., 512.panta, 527.panta otrās daļas 1.punkta, 564.panta ceturtās daļas prasības.

 
1 jūnijs 2017

Lietā par Datu valsts inspekcijas lēmuma atcelšanu vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 1.jūnijā apturēja tiesvedību lietā, kurā Datu valsts inspekcija bija uzlikusi pieteicējam par pienākumu dzēst internetā ievietotu video, kurā uzfilmēti policijas darbinieki policijas iecirknī. Augstākā tiesa, uzdodot prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, vēlas noskaidrot, vai tādas personas darbības, kādas ir apskatītas konkrētajā lietā – policijas iecirknī nofilmēti policijas darbinieki dienesta pienākumu veikšanas laikā, un nofilmētais videomateriāls ievietots internetā, ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/46EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti piemērošanas jomā. Tāpat Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, vai Direktīva 45/46 ir interpretējama tādējādi, ka iepriekš minētās darbības var uzskatīt par personas datu apstrādi žunālistikas nolūkos Direktīvas 9.panta izpratnē. Tiesvedība lietā apturēta līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

 
1 jūnijs 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ASTOŅU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ASTOŅU ADVOKĀTU ZVĒRESTU

Ceturtdien, 1.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma astoņu Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.
Zvērinātu advokātu rindas papildināja tiesību zinātņu doktors bijušais Ģenerālprokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokurors Aldis Pundurs, zvērinātu advokātu palīdzes Jeļena Balakleiska, Sandra Heidingere un Linda Spurele, Tieslietu ministrijas juriskonsults un zvērinātu advokātu biroja jurists Gunvaldis Davidovičs, individuāli praktizējošs jurists Uģis Lapiņš, Latvijas juristu arodbiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks Raido Mills un sertificēta maksātnespējas administratore Sanda Ziedone.

 
1 jūnijs 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESES PIEDALĀS SATVERSMES KOMENTĀRU SAGATAVOŠANĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESES PIEDALĀS SATVERSMES KOMENTĀRU SAGATAVOŠANĀ

Trešdien, 31. maijā, Rīgas pilī svinīgi atvērts Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums. Komentāru autoru kolektīvā arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede.

 
26 maijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.maija līdz 2.jūnijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija un Datu valsts inspekcija.