Vadība un struktūrvienības

Drukas versija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta likumā „Par tiesu varu”, kā arī citos likumos – Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, Prokuratūras likumā, Advokatūras likumā, Notariāta likumā, Tiesu izpildītāju likumā un Operatīvās darbības likumā. Vairāk skatiet šeit.

Kopš 2008. gada, atkārtoti apstipribnot 2015.gadā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs

 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja aizvietošana

Augstākās tiesas priekšsēdētāju pagaidu prombūtnes laikā pēc viņa rīkojuma aizstāj viens no departamentu priekšsēdētājiem.

 

Augstākās tiesas departamenti ir kasācijas instance, ja likumā nav noteikts citādi.  Augstākajā tiesā ir trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments. Vairāk skatiet šeit

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

 

Citas struktūrvienības

Noteiktu Augstākās tiesas funkciju izpildi nodrošina Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa un Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa.

Augstākās tiesas organizatoriskā un saimnieciskā darba vadību nodrošina Augstākās tiesas Administrācija, kuras sastāvā ietilpst piecas nodaļas un Augstākās tiesas Kanceleja.

Augstākā tiesa nodrošina arī Tieslietu padomes un tās sekretariāta darbību.