Kasācijas instance

Drukas versija

Augstākā tiesa ir kasācijas instance visās lietās, ja likumā nav noteikts citādi.

Kasācijas instance ir trīs Augstākās tiesas departamenti – Administratīvo lietu departaments, Civillietu departaments un Krimināllietu departaments. Kasācijas instances spriedumi un lēmumi nav pārsūdzami.

Augstākās tiesas departamenti izskata kasācijas sūdzības un kasācijas protestus par apgabaltiesu nolēmumiem, atsevišķos procesuālajos likumos noteiktos gadījumos - arī par pirmās instances nolēmumiem.

Līdz 2014.gada 1.janvārim kasācijas instanci Augstākajā tiesā sauca par Senātu – tāds nosaukums kasācijas instancei bija Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā 1918.–1940.gadā un kopš trīspakāpju tiesu sistēmas atjaunošanas 1992.gadā. Ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kasācijas instances nosaukums Latvijas Republikas tiesu sistēmā ir mainīs.

2017.gadā Augstākajā tiesā kasācijas instancē izskatītas 3280 lietas, no tām 1579 civillietas, 817 krimināllietas un 884 administratīvās lietas. Vairāk Augstākās tiesas statistiku skatīt šeit