Nodaļas personāls

Drukas versija

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane

Nodaļas vadītāja kopš 2016.gada. Augstākajā tiesā strādā kopš 2013.gada: bijusi Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze, vēlāk – padomniece Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Pirms tam juriste Eiropas Savienības Tiesā, tiesneša palīdze Eiropas Kopienas Pirmās instances tiesā, Civiltiesību departamenta direktore un Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja Tieslietu ministrijā.

Zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts

Augstākajā tiesā strādā kopš 2016. gada. Pirms tam strādājis Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Universitātē, žurnālā “Likums un tiesības”, Administratīvajā apgabaltiesā. 2013. gadā Latvijas Universitātē ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.

Zinātniski analītiskā padomniece Ilvija Pūce

Augstākajā tiesā strādā kopš 2020.gada. Ir arī ANO Komitejas pret spīdzināšanu locekle un Eiropas Padomes konsultante. 12 gadus ir bijusi Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodu novēršanai locekle. Iepriekš strādājusi Dānijas Spīdzināšanas novēršanas institūtā DIGNITY un Latvijas Cilvēktiesību centrā. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē (LL.M) ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

Zinātniski analītiskais padomnieks Kaspars Kukmilks

Augstākajā tiesā strādā kopš kopš 2017.gada.

Konsultante Kristīne Ivulāne

Augstākajā tiesā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi biedrībā “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā un Valsts policijā.

Konsultante Evita Frīdentāle

Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā strādā kopš 2017.gada. No 1996.gada līdz 2017.gadam strādājusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna

Augstākajā tiesā strādā kopš 1996.gada. Sākumā par senatora palīdzi, pēc tam – Judikatūras nodaļā. Kopš 2004.gada piedalās Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu gadagrāmatu sagatavošanā un anotēšanā.

Juridisko tekstu redaktore Liena Henke

Augstākajā tiesā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi Latvijas Vēstneša portālā par korektori un redaktori, izdevumā „Latvijas Vēstnesis” par korektori un „Latvijas Vēstneša” Gadagrāmatu apgādā par korektori un redaktori.