Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

Drukas versija

Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Šī uzdevuma izpilde ir Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba mērķis.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas funkcijas ir:

  • sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem speciālistiem apkopot un izpētīt tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem;
  • sagatavot apkopojumus un informatīvus materiālus ar secinājumiem un priekšlikumiem vienotas tiesu prakses veidošanā;
  • atlasīt un sistematizēt Augstākās tiesas nolēmumus, kuros atrodamas vienveidīgai normu piemērošanai un vienotas tiesu prakses veidošanai noderīgas atziņas, kā arī nolēmumus, kas rada juridisku interesi;
  • izstrādāt pētījumus par konkrētu problēmu risinājumiem Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās, starptautisko tiesu judikatūrā vai citu valstu tiesībās un tiesu praksē;
  • veicināt tiesnešu apmācību par veiktajiem tiesu prakses apkopojumiem.

Tāpat nodaļas uzdevums ir:

  • pirms publiskošanas anonimizēt departamentu nolēmumus;
  • pilnveidot un uzturēt Augstākās tiesas lasītavu;
  • Tiesas statistikas apkopošana un statistikas pārskatu veidošana.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa individuālas konsultācijas nesniedz.

Par nolēmumu pieejamību skatīt informāciju sadaļā Apmeklētājiem/ Informācijas izsniegšanas kārtība un Tiesvedība/ Augstākās tiesas nolēmumu meklēšana