Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

Drukas versija
 

Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Šī uzdevuma izpilde ir Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba mērķis.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas funkcijas ir:

  • sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem speciālistiem apkopot un izpētīt tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem;
  • sagatavot vispārinājumus, apkopojumus un informatīvus materiālus ar secinājumiem un priekšlikumiem vienotas tiesu prakses veidošanā;
  • atlasīt un sistematizēt Augstākās tiesas departamentu nolēmumus, kuri rada juridisku interesi;
  • atlasīt judikatūras tēzes un pilnveidot judikatūras datubāzi;
  • izstrādāt pētījumus par konkrētu problēmu risinājumiem Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās, starptautisko tiesu judikatūrā vai citu valstu tiesībās un tiesu praksē;
  • veicināt tiesnešu apmācību par veiktajiem tiesu prakses apkopojumiem.

Tāpat nodaļas uzdevums ir:

  • pirms publiskošanas anonimizēt departamentu nolēmumus;
  • apkopot Augstākās tiesas statistiku un veidot statistikas pārskatus;
  • pilnveidot un uzturēt Augstākās tiesas lasītavu.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa individuālas konsultācijas nesniedz.

Par nolēmumu pieejamību skatīt informāciju sadaļā Apmeklētājiem/ Informācijas izsniegšanas kārtība un Tiesvedība/ Augstākās tiesas nolēmumu meklēšana

 

Judikatūras datubāze

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa atlasa un sistematizē kasācijas instances nolēmumus, kuriem ir nozīme vienotas tiesu prakses veidošanā.

Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros Augstākās tiesas judikatūras datubāze, kas pieejama visu instanču tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, tiek veidota kopš 2006.gada. Kopš 2009.gada tā pieejama arī publiski portālā www.manas.tiesas.lv.

Savukārt Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs publicēti kasācijas instances nolēmumi, kam ir nozīme judikatūras veidošanā, jau sākot no 2002.gada. Tie sistematizēti četru veidu klasifikatoros jeb rādītājos: Hronoloģiskajā rādītājā; Klasifikatorā pēc lietu kategorijām (civillietām un administratīvajām lietām) vai likumu normām (krimināllietām); Nolēmumos izmantoto tiesību aktu rādītājā; Specializētajos rādītājos – tēzes darba lietās un pēcCivillikuma pantiem. Judikatūras klasifikatoru gada pārskats tiek publicēta „Augstākās Tiesas Biļetenā”.

 

Tiesu prakses apkopojumi

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem speciālistiem veic tiesu prakses apkopošanu un izpēti par aktuāliem tiesību jautājumiem. Tiesu prakses apkopojumi publiskoti sadaļā Judikatūra/Tiesu prakses apkopojumi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs var sasaukt attiecīgās tiesību nozares departamenta tiesnešu kopsapulci, lai vienveidīgas tiesību normas piemērošanas nodrošināšanai apspriestu aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus. Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulce savu viedokli par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem formulē kā lēmumu, kuru publicē mājaslapā internetā.

 

Eiropas Savienības Tiesas aktualitātes

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopo informāciju par Eiropas Savienības Tiesas problēmjautājumiem un aktualitātēm.

Aktuālo nolēmumu kopsavilkumi tiek veidoti pa mēnešiem, vienlaikus tos dalot pa tiesību nozarēm. Savukārt atsevišķo problēmjautājumu kopsavilkumi veltīti arī Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem.

Šī informācija pieejama sadaļā Judikatūra/ EST judikatūra

 

Augstākās tiesas nolēmumu krājumi

Kopš 1996.gada ik gadu tiek izdoti Augstākās tiesas nolēmumu krājumi civillietās un krimināllietās, kopš 2005.gada arī administratīvajās lietās. Sākot ar 2009.gadu tiek izdots visiem departamentiem kopīgs nolēmumu krājums. Tajā ievietotie nolēmumi sniedz ieskatu par iepriekšējā gada kasācijas instances prakses tendencēm - jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību - un kuriem ir teorētiska un praktiska nozīme tiesu prakses veidošanā. Visas krājumos publicētajos nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra. Papildus pievienoti dažādi rādītāji: Jēdzienu rādītājs, Iestāžu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Tēžu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs u.c. Šie krājumi domāti ne tikai juristiem, bet visiem interesentiem, kas pēta tiesu praksi.