Augstākās tiesas Kanceleja

Drukas versija

Augstākās tiesas Kanceleja ir Administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina vienotu lietvedību Augstākās tiesas departamentos.

Kancelejā strādā tiesas sekretāri, tiesas sēžu sekretāri, tulki un tehniskie sekretāri.

Kancelejas darbu plāno un organizē Kancelejas vadītājs.

 

Kanceleja organizē un nodrošina Augstākajā tiesā saņemto tiesu lietu un ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu apriti  – reģistrē tiesu lietas, pārbauda ienākošos dokumentus, sagatavo tiesu lietas izskatīšanai, izsūta paziņojumus, noformē un nosūta tiesu lietas pēc to izskatīšanas, seko tiesas sarakstes dokumentu izpildes termiņu ievērošanai.

Datus par lietu virzību tiesas sekretāri ievada Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS).

Kanceleja nodrošina tiesas sēžu protokolēšanu.

Savas kompetences ietvaros Kanceleja sniedz atbildes uz iesniegumiem un pieprasījumiem. Kanceleja nodrošina vispārpieejamās informācijas un ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, kancelejā lietu dalībnieki var iepazīties ar lietu materiāliem, studenti mācību nolūkos – ar Augstākās tiesas nolēmumiem.

Kanceleja sagatavo un nodod glabāšanai tiesas arhīvā lietas, nolēmumu norakstus un citus tiesu lietu dokumentus.