Administrācija

Drukas versija

Augstākā tiesa ir neatkarīga valsts iestāde, un līdzekļus Augstākās tiesas darba nodrošināšanai piešķir tieši no valsts budžeta.
Augstākās tiesas organizatoriskā un saimnieciskā darba vadībai 2005. gada janvārī izveidota Augstākās tiesas Administrācija.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.1. pantu, Augstākās tiesas Administrācijai ir šādas funkcijas:

  • veikt finanšu vadību;
  • gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
  • kārtot lietvedību;
  • organizēt personālvadību un mācības;
  • nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
  • veikt starptautisko sadarbību.

Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Kopš 2008. gada Augstākās tiesas administrācijas vadītāja ir Sandra LAPIŅA.


Administrācijā ir piecas nodaļas un Augstākās tiesas Kanceleja.

 


Budžets

Līdzekļi Augstākās tiesas darba nodrošināšanai tiek piešķirti tieši no valsts budžeta un par šo līdzekļu izlietošanu tiesa sniedz atskaites Finanšu ministrijai, Valsts kasei un Valsts kontrolei.

Augstākās tiesas 2018.gada budžets ir 5 477 410 EUR (2017.gadā - 5 510 265 EUR).
 

Tiesas personāls

2017. gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 36 tiesneši un 110 darbinieki.

Augstākās tiesas tiesnešu darba samaksu nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (6.1 pants).

Tiesnešu mēnešalgas un izdienas piemaksas apmērs

Darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Darbinieku mēnešalgas apmērs pa amatu grupām