Administrācija

Drukas versija

Augstākā tiesa ir neatkarīga valsts iestāde, un līdzekļus Augstākās tiesas darba nodrošināšanai piešķir tieši no valsts budžeta.
Augstākās tiesas organizatoriskā un saimnieciskā darba vadībai 2005. gada janvārī izveidota Augstākās tiesas Administrācija.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantu, Augstākās tiesas Administrācijai ir šādas funkcijas:

  • veikt finanšu vadību;
  • gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
  • kārtot lietvedību;
  • organizēt personālvadību un mācības;
  • nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
  • veikt starptautisko sadarbību.

Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Kopš 2008. gada Augstākās tiesas administrācijas vadītāja ir Sandra LAPIŅA.


Administrācijas struktūrā ir četras nodaļas un Augstākās tiesas Kanceleja.

Tiešā Administrācijas vadītāja vadībā strādā Administrācijas juriskonsults un projektu vadītājs. 

 


Budžets

Līdzekļi Augstākās tiesas darba nodrošināšanai tiek piešķirti tieši no valsts budžeta un par šo līdzekļu izlietošanu tiesa sniedz atskaites Finanšu ministrijai, Valsts kasei un Valsts kontrolei.

Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2020.gadam" Augstākās tiesas budžets 2020.gadam ir 6 127 202 eiro (2019.gadā – 5 722 402 eiro).

 

Tiesas personāls

2020. gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 36 tiesneši un 110 darbinieki.

Atalgojums 2020.gadā

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām