Tiesneši starpnacionālajās tiesās un organizācijās

Drukas versija

Jautrīte BRIEDE – Latvijas ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā

2016.gada 19.janvārī ar Ministru kabineta lēmumu apstiprināts Latvijas ad hoc tiesnešu saraksts, kurā ir iekļauti Artūrs Kučs, Daiga Rezevska, Jautrīte Briede un Ineta Ziemele.

Konvencijas dalībvalstīm jāiesniedz trīs līdz piecu ad hoc tiesnešu saraksts, no kura Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs var izvēlēties ad hoc tiesnesi konkrētas lietas izskatīšanai, ja no attiecīgās valsts ievēlētā tiesneša amats šīs lietas izskatīšanas laikā ir vakants, vai ievēlētais tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā.

ECT mājaslapa

 

Zane PĒTERSONE – Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai valdes locekle

Latvijas pārstāve Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) ir Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Zane Pētersone. 2014. gada jūnijā Parīzē notikušajā asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, ievēlot jaunu valdi, viņa tajā pārvēlēta atkārtoti.

Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (Association of European Judges for Mediation/Groupement Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)) ir pēc Francijas tiesībām dibināta nevalstiska asociācija, kas apvieno Eiropas valstu tiesnešus, lai veicinātu mediācijas attīstību un piemērošanu.

GEMME mājaslapa

 

Zane PĒTERSONE – Latvijas pārstāve Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē

Latvijas pārstāve Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē kopš 2004.gada ir Zane Pētersone.

Eirojust Apvienotās uzraudzības iestāde ir neatkarīga uzraudzības institūcija, kas uzrauga Eirojust darbību saistībā ar personas datu apstrādi. Apvienotās uzraudzības iestādes locekļi ir tiesneši vai personas ar līdzvērtīgu profesionālās neatkarības līmeni (praksē – datu aizsardzības komisāri), kam ir nepieciešamā kompetence gan datu aizsardzības, gan tiesu iestāžu sadarbības jomā. Eurojust ir Eiropas Savienības institūcija, kas nodibināta, lai veicinātu un uzlabotu ES dalībvalstu izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu sadarbību, izmeklējot un izvirzot apsūdzības lietās par smagiem pārrobežu un organizētiem noziegumiem. 

Eurojust mājaslapa

 

Aija BRANTA – Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisijā

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisiju (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) 2002.gadā izveidoja Eiropas Padomes Ministru komiteja. Kopš 2003.gada Latvijas pārstāve tajā ir Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese Aija Branta.

Komisijas mērķis ir dalībvalstu tieslietu sistēmu efektivitātes un darbības uzlabošana un ar to saistīto Eiropas Padomes dokumentu izstrāde. Komisija sadarbībā ar nacionālo valstu institūcijām katru gadu sagatavo Eiropas tieslietu sistēmu novērtējuma ziņojumus.

CEPEJ mājaslapa

 

Aija BRANTA – Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu konsultatīvajā padomē

Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome (Consultative Council of European Judges – CCJE) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija tiesnešu neatkarības, objektivitātes un kompetences jautājumos. Padomes sastāvā ir tikai tiesneši. Aija Branta ir Latvijas pārstāve kopš 2006.gada.

CCJE izstrādā un sniedz viedokļus Eiropas Padomes Ministru Komitejai par jautājumiem, kas ir saistīti ar tiesnešu statusu un funkcijām.

CCJE mājaslapa

 

Dace MITA – Latvijas eksperte Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes loceklis kopš 2017.gada ir starptautisko tiesību eksperts, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis, bet Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita - valdes locekļa aizstājēja.

Pamattiesību aģentūra (The European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) konsultē un sniedz atbalstu Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu valdībām un institūcijām pamattiesību jautājumos par diskrimināciju, tiesu iestāžu pieejamību, rasismu un ksenofobiju, datu aizsardzību, cietušo tiesībām un bērnu tiesībām un citiem jautājumiem.

Pamattiesību aģentūras mājaslapa