Goda tiesneši

Drukas versija

Tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību, Tieslietu padome (līdz 2018.gadam - Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma) var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu.

Goda tiesneša nosaukums piešķirts astoņiem bijušajiem Augstākās tiesas tiesnešiem.

 

 

Aiva Zariņa

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2011. gada 17. martā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese no 1995. gada līdz 2011. gadam. Pirms tam trīsdesmit gadus bijusi Rīgas pilsētas Centra (Kirova) rajona tiesas tiesnese, divdesmit piecus no tiem - tiesas priekšsēdētāja. Apbalvota ar IV šķiras Triju zvaigžņu ordeni 2011. gadā un Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi 2008. gadā.

 

Pāvels Gruziņš

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2011. gada 12. maijā

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs kopš Senāta izveidošanas 1995. gadā līdz 2011. gadam. Par Augstākās tiesas tiesnesi sācis strādāt 1986. gadā, 1990. gadā ievēlēts par Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju. 1990.-2011. gadā bijis arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Pirms Augstākās tiesas bijis Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis un Limbažu rajona tiesas priekšsēdētājs. Apbalvots ar III šķiras Triju zvaigžņu ordeni 2011. gadā un Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi 2008. gadā.

Turpina darbu Augstākajā tiesā par Judikatūras nodaļas vadītāju.

 

Valda Eilande

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnese 1990.–2009.gadā. 1990.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, 1995.–2000.gadā Krimināllietu tiesu palātas tiesnese, 2000.–2009.gadā Senāta Krimināllietu departamenta senatore. Pirms darba Augstākajā tiesā bijusi Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnese un Prokuratūras Tiesās izskatāmo krimināllietu uzraudzības daļas un Baltijas transporta prokuratūras prokurore.

Kopš 1994.gada piecreiz atkārtoti ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus, desmit gadus bijusi Augstākās tiesas plēnuma sekretāre, desmit gadus Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle. Bijusi Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidente, Latvijas Tiesnešu mācību centra valdes priekšsēdētāja, konsultante un aktīva lektore. Līdzautore „Rokasgrāmatai kriminālprocesā tiesnešiem”.

Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2008.gadā, Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu 2006.gadā. Saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2008”.

 

Rolands Krauze

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1962.–1976.gadā un 1994.–2005.gadā. Kopš Senāta izveidošanas līdz 2005.gadam Senāta Civillietu departamenta senators. Starplaikā Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vecākais pasniedzējs un docents un zvērināts advokāts.

Pēc pensionēšanās 2005.–2009.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētāja konsultants likumu piemērošanas jautājumos, Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītājs, Senāta Civillietu departamenta konsultants.

Viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem dzīvokļu un mantošanas tiesībās. Autors desmitiem publikāciju, komentāriem Civillikuma mantojuma tiesību daļai, likumam „Par dzīvojamo telpu īri” un plašiem apcerējumiem par mantojuma tiesībām Latvijā.

Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis. Senāta Civillietu departamenta nolēmumu krājumu sastādītājs.

Apbalvots ar Atzinības krustu, Tieslietu ministrijas 1.pakāpes Atzinības rakstu un Ministru kabineta Atzinības rakstu. Piešķirta Augusta Lēbera fonda prēmija par publikācijām tiesību jautājumos un Ministru kabineta balva par Civillikuma komentāru izstrādi. Augstākās tiesas Temīdas balvas saņēmējs nominācijā „Gada cilvēks – 2005”.

Miris 2016.gada 6.novembrī.

 

Roberts Guntis Namatēvs

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1976.–1995.gadā, Senāta Civillietu departamenta senators 1995.–2008.gadā. Pirms tam Rīgas rajona tiesas tiesnesis un priekšsēdētājs. Turpināja strādāt Augstākajā tiesā par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgu.

Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, bijis pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 4.šķiru, Tieslietu ministrijas 1.pakāpes Atzinības rakstu un Ministru kabineta Atzinības rakstu. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2007”.

Miris 2019.gada 5.oktobrī.

 

Rita Saulīte

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnese 1985.–1995.gadā, 1995.–2008.gadā Senāta Civillietu departamenta senatore. Pirms tam Bauskas rajona tautas tiesas tiesnese, Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja un konsultante.

Strādājusi Civilprocesa likuma projekta izstrādes grupā, recenzente Civillikuma īpašuma tiesību nodaļas komentāriem un līdzautore Civilprocesa likuma komentāriem.

Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.

 

Gunārs Aigars

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2014.gada 4.decembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1990.–2014.gadā, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs kopš tās izveidošanas 1995.gadā. Deviņpadsmit gadus bijis Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, piecpadsmit gadus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs. Pirms darba Augstākajā tiesā 1967.–1990.gadā bijis Liepājas tiesas tiesnesis un šīs tiesas priekšsēdētājs. Līdzdarbojies likuma "Par tiesu varu" un Civilprocesa likuma izstrādes grupā. Civilprocesa likuma komentāru līdzautors 2006., 2011. un 2012.gadā. Apbalvots ar Atzinības krustu, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2009”.

 

Kalvis Torgāns

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2015.gada 5.martā

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis 2008.–2014.gadā. Habilitētais tiesību doktors, viens no ievērojamākajiem Latvijas tiesību zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē.

Kopš 1962.gada strādā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bijis fakultātes dekāns, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Vairāk nekā 35 grāmatu un ap 250 zinātnisku publikāciju autors. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā izdoti Civilprocesa likuma komentāri divās daļās, jaunākās grāmatas – „Līgumu un deliktu tiesību problēmas” 2013.gadā un „Saistību tiesības” 2014.gadā. Aktīvi līdzdarbojies likumdošanas procesos, piedaloties gan likumprojektu darba grupās, gan Juridiskās komisijas sēdēs. Bijis Latvijas Juristu biedrības viceprezidents, Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors.

Apbalvots ar 3.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 2009.gadā, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi 2008.gadā, Ministru kabineta balvu un goda diplomu 2005.gadā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu un Latvijas Universitātes sudraba goda nozīmi 2004.gadā. Saņēmis senatora Augusta Lēbera prēmiju 1994.gadā un Latvijas Zinātņu akadēmijas Dītriha Lēbera balvu 2009.gadā. 2011.gadā saņēmis Latvijas Universitātes gada balvu zinātnē par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks–2013”.

 

Valerijans Jonikāns

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2019.gada 21.oktobrī

Augstākās tiesas tiesnesis no 1987.gada līdz 1993.gadam un no 1999.gada līdz 2019.gadam.

Pirms darba Augstākajā tiesā bijis tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Bauskas, Talsu un Daugavpils rajona tiesās. Tiesneša amata pārtraukumā strādājis par juriskonsultu un praktizējis kā zvērināts advokāts. 1999.gadā atgriezies Augstākajā tiesā, Civillietu tiesu palātā. Administratīvo tiesību pamatlicējs Latvijā – bija Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidotājs un pirmais priekšsēdētājs no 2003.gada līdz 2007.gadam. Pēc tam Civillietu departamenta priekšsēdētājs un senators.

Piedalījies Tiesībsarga likumprojekta izstrādāšanas darba grupā un darba grupā administratīvo tiesu darbības uzsākšanas nodrošināšanai. Līdzautors Civilprocesa likuma komentāru otrajai daļai K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. Bijis Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis, Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors.

2017.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Saņēmis Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi un Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu. Saņēmis arī Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2007” un Īpašo Temīdas balvu 2015.gadā.