Plēnuma reglaments

Drukas versija

Apstiprināts ar Augstākās tiesas plēnuma 2011.gada 2.maija lēmumu Nr.1

Grozījumi 21.02.2014. Nr.1

Grozījumi 14.12.2017. Nr.2.

 

I.Vispārīgie jautājumi

1. Augstākās tiesas plēnuma (turpmāk – plēnums) reglaments nosaka plēnuma sasaukšanas, sagatavošanas kārtību un norisi.

2. Plēnuma kompetence noteikta likumā „Par tiesu varu”.Plēnums kā tiesnešu pašpārvaldes institūcija var apspriest jebkuru Augstākajai tiesai un tiesu sistēmai aktuālu jautājumu.

II.Plēnuma sastāvs

3. Plēnumā piedalās Augstākās tiesas tiesneši.

4. Plēnumā bez balss tiesībām var piedalītiesAugstākās tiesasGoda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kuri aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus.

5. Plēnums ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā 2/3 no apstiprināto un zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

6. Plēnuma sekretārs ir no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trīs gadiem ievēlēts tiesnesis. Plēnuma sekretārs izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus.

7. Plēnuma tehniskais sekretārs ir Augstākās tiesas administrācijas norīkots darbinieks. Plēnuma tehniskais sekretārs nodrošina plēnuma tehnisko sagatavošanu, protokolē plēnuma sēdes un pilda plēnuma sekretāra norādījumus.

8. Plēnumā ir tiesības piedalīties ģenerālprokuroram un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem. Par citu personu aicināšanu izlemj Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

9. Slēgtā plēnuma sēdē piedalās Augstākās tiesas tiesneši, Augstākās tiesasGoda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kuri aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus, ģenerālprokurors un aicinātās personas.

III.Plēnuma sasaukšana un sagatavošana

10. Plēnumu sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc savas vai departamenta iniciatīvas.

(Ar 21.02.2014. grozījumiem Nr. 1; 14.12.2017. grozījumiem Nr.2)

11. Plēnuma darba kārtību nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

(Ar 14.12.2017. grozījumiem Nr.2)

12. Par plēnumu un tā darba kārtību Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešiem, kuri aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus, ģenerālprokuroram un uzaicinātajām personām plēnuma sekretārs paziņo ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms plēnuma.

13. Plēnuma lēmumu projektus un citus apspriežamos dokumentus Augstākās tiesas tiesnešiem un ģenerālprokuroram plēnuma sekretārs nosūta ne vēlāk kā septiņas dienas pirms plēnuma.

14. Steidzamos gadījumos plēnumu var sasaukt nekavējoties.

IV.Plēnuma norise

15. Plēnumu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs.

(Ar 21.02.2014.grozījumiem Nr. 1)

16. Sēdes sākumā plēnuma sekretārs ziņo, cik tiesnešu ieradušies un informē par personām, kuras uzaicinātas un piedalās.

17.  Izslēgts.

(Ar 14.12.2017. grozījumiem Nr.2)

18. Plēnuma sēdes ir atklātas. Plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

19. Plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas.

20. Pieteikties debatēm var rakstiski un mutiski līdz plēnuma sēdei vai tās laikā.

21. Debatēs var piedalīties arī personas, kuras aicinātas uz plēnumu.

22. Par debašu pārtraukšanu izlemj plēnums.

23. Nepieciešamības gadījumā priekšsēdētājs priekšlikumus par lēmuma projektu ierosina iesniegt rakstveidā.

24. Plēnuma lēmuma projekta grozījumus apkopo plēnuma sekretārs.

25. Debates un balsošana var notikt par katru lēmuma projekta punktu vai tā daļu atsevišķi, vai arī par vairākiem punktiem un daļām kopā. Jābalso arī par visu lēmuma projektu kopumā.

V.Lēmumu pieņemšana

26. Balso tikai Augstākās tiesas tiesneši.

27. Balsošana notiek atklāti, ja plēnums nenolemj citādi. Ievēlot amatpersonas, dodot atzinumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, balsošana notiek aizklāti.

28. Balsošana notiek, izmantojot elektroniskās balsošanas sistēmu, vai ar balsošanas zīmēm.

(Ar 14.12.2017. grozījumiem Nr.2)

29. Balsošanas rezultātus paziņo plēnuma sekretārs. Ja balsošana notiek aizklāti ar balsošanas zīmēm, tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija. Balsis skaita un rezultātus paziņo balsu skaitīšana komisija.

(Ar 14.12.2017. grozījumiem Nr.2)

30. Balsot var „par”, „pret” vai „atturas”.

31. Plēnuma lēmumu pieņem ar klātesošo balsu vairākumu. Lēmums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata ir pieņemts, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 no Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

VI.Plēnuma dokumentācija

32. Plēnuma sēdes protokolu sagatavo plēnuma sekretārs un paraksta plēnuma vadītājs piecu dienu laikā.

33. Plēnuma gaitas fiksēšanai var izmantot arī tehniskos līdzekļus. Ja plēnuma sēde fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus, sēdes rakstveida protokolā fiksē tikai plēnuma gaitu un pieņemtos lēmumus.

(Ar 21.02.2014.grozījumiem Nr. 1)

34. Plēnuma dokumentus glabā atbilstoši Augstākās tiesas lietu nomenklatūrai.

35. Plēnuma lēmumu paraksta plēnuma vadītājs un plēnuma sekretārs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

36. Plēnuma sekretārs piecpadsmit dienu laikā pēc plēnuma pieņemtos lēmumus nosūta ģenerālprokuroram un aicinātajām personām.

37. Vispārpieejama informācija ir atklātā sēdē pieņemts lēmums un slēgtā sēdē pieņemta lēmuma rezolutīvā daļa. Atklātā sēdē pieņemti plēnuma lēmumi publiskojami Augstākās tiesas mājas lapā internetā. Slēgtā sēdē pieņemtiem lēmumiem tiek publiskota lēmuma rezolutīvā daļa.

VII.Noslēguma jautājums

38. Ar šī reglamenta apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 2006.gada 10.februārī ar plēnuma lēmumu Nr. 2 apstiprinātais Augstākās tiesas plēnuma reglaments.