Plēnuma kompetence

Drukas versija

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS:

  • Izvirza apstiprināšanai Saeimā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru. 2020.gada 20.aprīlī apstiprināšanai Saeimā izvirzīta Aigara Strupiša kandidatūra
  • Dod atzinumu, vai ir pamats Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanai vai ģenerālprokurora atlaišanai no amata;
  • Ievēlē departamentu priekšsēdētājus. Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova amatā ievēlēta 2020.gada 20.aprīlī, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa - 2017.gada 14.decembrī, Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks - 2020.gada 11.septembrī;
  • Ievēlē Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus. 2019.gada 8.aprīlī par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēlēta Marika Senkāne;
  • Izraugās divus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no tiesnešu vidus. Kopš 2014.gada Satversmes tiesas tiesneša amatā ir Augstākās tiesas plēnuma izvirzītais tiesnesis Aldis Laviņš, kopš 2017.gada - Jānis Neimanis;
  • Ievēlē vienu Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus. 2020. gada 11. septembrī par Tieslietu padomes locekli ievēlēta Dzintra Balta;
  • Ievēlē sešus Disciplinārtiesas locekļus un no viņu vidus apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju. 2018.gada 10.septembrī par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju apstiprināta Ināra Garda;
  • Analizē un dod vērtējumu Augstākās tiesas gada darba rezultātiem, finanšu un saimnieciskā darba pārskatam, apspriež turpmākos uzdevumus;
  • Apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus (Līdz 2002.gada 3.decembra grozījumiem likumā "Par tiesu varu" plēnums bija tiesīgs lēmumu veidā pieņemt tiesām saistošus izskaidrojumus par likumu piemērošanu. Satversmes tiesa ar 2003.gada 4.februāra spriedumu atzina likuma "Par tiesu varu" 49.panta otro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 03.12.2002) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 83.pantam);
  •  Plēnums kā tiesnešu pašpārvaldes institūcija var apspriest jebkuru Augstākās tiesas un tiesu sistēmas aktuālu jautājumu.

Plēnuma lēmumu pieņemšana

Plēnums pieņem lēmumus balsojot. Balsot var "par", "pret" vai „atturas”.

Balsošana notiek atklāti, ja lēmums nelemj citādi. Ievēlot amatpersonas, dodot atzinumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, balsošana notiek aizklāti.

Plēnuma lēmumu pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, bet lēmumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata - ja par to nobalsojušas 2/3 no Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

Atklātā Plēnuma sēdē pieņemts lēmums un slēgtā sēdē pieņemta lēmuma rezolutīvā daļa ir vispārpieejama informācija un tiek publicēta Augstākās tiesas mājaslapā.