Plēnums

Drukas versija

Plēnums ir Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce, kuru sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Plēnumā bez balss tiesībām var piedalīties Augstākās tiesas Goda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kuri aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus. Plēnuma darbā ir tiesības piedalīties un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem Latvijas Republikas ģenerālprokuroram.

Plēnuma darbību un kompetenci regulē likuma "Par tiesu varu" 49. pants un plēnuma reglaments.

Plēnuma sēdes ir atklātas. Ja plēnums atzīst par nepieciešamu, atsevišķus jautājumus var skatīt slēgtā sēdē. Plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas.

Plēnums ir tiesīgs izlemt izskatāmos jautājumus, ja tajā piedalās vairāk nekā 2/3 daļas no likumā noteiktajā kārtībā apstiprināto un zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita. Tiesneši plēnumā piedalās, tērpušies mantijā un ar amata zīmi.

Plēnums no tiesnešu vidus uz trīs gadiem ievēl plēnuma sekretāru, kas izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.