Tiesas juridiskās kultūras telpā

Drukas versija

Konferences norises vieta un laiks: 2014.gada 14.aprīlis Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences organizatori: Augstākā tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, žurnālu „Jurista Vārds”

Dalībnieki: Administratīvo tiesu, vispārējo tiesu un Satversmes tiesas tiesneši, palīgi un padomnieki, Tieslietu padome un tiesībsistēmas iestādes, Saeimas Juridiskais birojs, augstskolu mācībspēki un studenti, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu juristi, nevalstiskās organizācijas, mediju pārstāvji

 

Konferences programma

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

No sliktas vētījamās mašīnas tīru labību neizdabūt

Kristīne STRADA-ROZENBERGA, LU Juridiskās fakultātes dekāne

Uzticība tiesām ir kolektīvas atbildības jautājums

 

TIESAS UN POLITIĶI

Ieskats tēmā: moderatore Veronika KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Dr.iur. Jānis PLEPS,Saeimas Juridiskā biroja vecākais padomnieks, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs

Tiesu un politiķu attiecības – ieskats vēsturē (prezentācija)

Lolita ČIGĀNE,11.Saeimas deputāte

Latvijas likumdevēja un tiesu attiecību dinamika: politiķa skatījums (prezentācija)

Dr.h.c. Egils LEVITS,Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis

Varas zaru mijiedarbība tiesiskā valstī

Gunārs KUSIŅŠ, Satversmes tiesas tiesnesis

Likumdošanas kvalitātes un kvantitātes atspulgs tiesu darbā

 

TIESAS un MEDIJI

Ieskats tēmā (prezentācija):  moderatore  Dina GAILĪTE, žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore

Anita KOVAĻEVSKA, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, LU doktorante

Tiesneša darbs mediju un sabiedrības uzmanības centrā (prezentācija)

Dr.iur. Mārtiņš MITS,Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors

Tiesas kritikas robežas – Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas standarti un Latvijas prakse

Dr.iur. Irēna KUCINA, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos

Tiesu prakses publicēšana kā viens no tiesas atvērtības instrumentiem

Dr.sc.soc. Anda ROŽUKALNE,Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja

Mediju kvalitātes nozīme tiesu darba atspoguļošanā (prezentācija)

 

TIESAS UN SABIEDRĪBA

Ieskats tēmā: moderators Arvīds DRAVNIEKS, Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupas vadītājs, Publisko tiesību institūta direktors

Dr.sc.pol. Jānis IKSTENS,LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors

Kādēļ sabiedrība ir kritiski noskaņota pret tiesām (prezentācija)

Dr.iur. Jautrīte BRIEDE, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, LU Juridiskās fakultātes profesore

Tiesnesis sabiedrības kritikas krustugunīs

Dr.iur. Gatis LITVINS,Notariāta institūta direktors, žurnāla „Jurista Vārds” tieslietu redaktors

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas metodes kā tiesas efektivizēšanas iespēja (prezentācija)

Baiba BROKA,tieslietu ministre

Juridiskās izglītības kvalitāte kā tiesiskas un demokrātiskas valsts funkcionēšanas nosacījums (tēzes)

 

KONFERENCES MATERIĀLI

Augstākās tiesas biļetens Nr.9: 2014.gada oktobris (12.-50.lpp.)

 

PAR KONFERENCI