Komerctiesības Baltijas tiesību telpā – Augusta Lēbera 150.jubilejai veltīta konference

Drukas versija

Konferences norises laiks, vieta: 2015.gada 11.septembris Latvijas Universitātes Konferenču zāle.

Apzinoties Latvijas tiesiskās sistēmas bagāto mantojumu, kas var kalpot par iedvesmu jaunām idejām, Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” rīkoja senatora, viena no Latvijas tiesību sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītu konferenci.

Mērķis– atskatīties uz vācbaltu jurista, tiesību zinātņu doktora Augusta Lēbera (1865–1948) devumu Latvijas tiesiskajā sistēmā kopumā un aktualizēt profesoram īpaši tuvo tēmu – tirdzniecības tiesības, kas tagad vairāk zināmas kā komerctiesības.

Konferences rīkotāju loks norāda uz Augusta Lēbera daudzpusīgo darbību Latvijas juridiskajā telpā. Viņš bija viens no tiem juristiem, kas stāvēja pie Latvijas Republikas tiesību sistēmas šūpuļa, bija augstākās tiesu instances Latvijas Senāta senators no 1918. līdz 1938.gadam. Līdztekus tiesneša darbam bija Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidotājs un pirmais pagaidu dekāns, profesors tirdzniecības tiesībās. Augusts Lēbers piedalījās Civillikuma, Vekseļu likuma un citu normatīvu izstrādē. Daudzpusīga bija arī viņa sabiedriskā darbība un devums juridiskās literatūras laukā.

Ņemot vērā, ka Augusts Lēbers Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību allaž redzēja plašākā – Baltijas kontekstā – un aktīvi piedalījās Baltijas valstu tiesību unifikācijas projektos, konferencē aicināti piedalīties arī Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši.

Vairāk par Augustu Lēberu skatiet šeit

 

Konferences programma

 

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

Dr.iur. Kristīne STRADA-ROZENBERGA, profesore, LU Juridiskās fakultātes tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

BALTIJAS VALSTU KOMERCTIESĪBU AKTUALITĀTES

Moderatore Edīte VERNUŠA, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja

 

Dalībnieku lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem: teorija un tiesu prakse (prezentācija) 

Aigars STRUPIŠS, Latvijas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis

Lietuvas Augstākās tiesas prakse līgumu tiesību jomā (prezentācija)

Dr.iur. Gediminas SAGATYS, Lietuvas Augstākās tiesas Civildepartamenta tiesnesis

Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) un Igaunijas tiesību aktu mijiedarbība Igaunijas Augstākās tiesas judikatūrā (prezentācija)

Jaana LINTS, Igaunijas Augstākās tiesas Civillietu palātas padomniece

Nemateriālais kaitējums juridiskai personai (prezentācija)

Dr.iur. Zane PĒTERSONE, Latvijas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese

 

LĒBERA DZIMTA LATVIJAS TIESISKAJĀ SISTĒMĀ

Moderators – Dr.iur. Jānis PLEPS, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks

 

Augusta Lēbera darbs Latvijas Universitātē

Dr.iur. Edvīns DANOVSKIS, LU Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras lektors

Vācbaltiešu devums jaundibinātās Latvijas valsts juridiskajā kultūrā (prezentācija)

Dina GAILĪTE, žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore

Baltijas tiesību telpa

Dr.iur. Jānis LAZDIŅŠ, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors

Dītriha Andreja Lēbera līdzdalība Latvijas tiesiskās sistēmas atjaunošanā (prezentācija)

Signe TERIHOVA, Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste

 

Konferences materiāli

Augstākās tiesas biļetens Nr.11: 2015.gada oktobris (51. - 83.lpp.)

 

Par konferenci

Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam velta starptautisku konferenci par komerctiesībām. Augstākās tiesas informācija, 10.09.2015.

Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam – 150. Jurista Vārds, 08.09.2015., Nr.35 (887).

Senatora Lēbera piemiņas konference - par privāttiesību un tiesību vēstures tēmām. Jurista Vārds, 22.09.2015., Nr.37 (889)

Dace Šulmane. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir tiesnesis kā visi citi. Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē intervijā Jurista Vārdam, 29.09.2015.

Gatis Litvins. Balanss starp dažādu paaudžu juristiem. Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Rimvīds Norkus intervijā Jurista Vārdam, 20.10.2015.