Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā

Drukas versija

Augstākās tiesas Senāta un Tiesu palātu 15 gadu darbībai veltīta starptautiska konference

 

AUGSTĀKĀS TIESAS JUDIKATŪRA UN TĀS LOMA TIESISKĀS DOMAS ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ

 

 

Konferences norises vieta un laiks: 2010.gada 15.oktobris, Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences organizatori: Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti

Informatīvais atbalsts: žurnāls „Jurista Vārds”

 

KONFERENCES PROGRAMMA

 

KONFERENCES ATKLĀŠANAS UZRUNAS

Ivars BIČKOVIČS, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Kristīne STRADA-ROZENBERGA, Dr.iur., LU Juridiskās fakultātes dekāne

 

APSVEIKUMI

Valdis ZATLERS, Latvijas Valsts prezidents

Valdis DOMBROVSKIS, Latvijas Republikas Ministru prezidents

Gunārs KŪTRIS, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Ēriks KALNMEIERS, Latvijas Republikas ģenerālprokurors

Ilze PILSĒTNIECE, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja

Jānis GRĪNBERGS, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

 

I DAĻA. Vada Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Irmgarde GRISA (Irmgard Griss), Hon Prof. Dr.iur., Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja, ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidente:

Nacionālo Augstāko tiesu loma Eiropas tiesību sistēmā

Marts RASKS (Märt Rask), Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs:

Tiesu vara – valsts neatkarības pamatakmens mainīgajā Eiropā

Gintars KRIŽEVIČS (Gintaras Kryževičius), Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs:

Augstākās tiesas loma Lietuvas tiesu prakses attīstībā

 

 

II DAĻA. Vada Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Jānis PLEPS, M.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants:

Latvijas Senāta izaicinājumi mūsdienām

Daiga REZEVSKA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore:

 

Judikatūra kā tiesību avots: izpratne un pielietošana

Māris VAINOVSKIS, M.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants:

Latvijas tiesu judikatūras apkopošanas aktuālie jautājumi

Egils LEVITS, Dr.iur.h.c., Eiropas Savienības tiesas tiesnesis:

Judikatūra – pamati, problēmas, piemērošana

 

 

 

III DAĻA. Vada Zigmants Gencs, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs

Ineta ZIEMELE, Ph.D., Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese:

Tiesību aizskāruma kompensācijas princips Eiropas cilvēktiesību konvencijā un Latvijā

Ingrīda LABUCKA, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese:

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūras pārskats valsts atbalsta un konkurences lietās

Kalvis TORGĀNS, Dr.hab.iur., LR Augstākās tiesas senators, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors:

Īpašuma aizsardzības un mantiskās apgrozības stabilitātes kolīziju risinājumi

 

IV DAĻA. Vada Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs

Jānis ROZENFELDS, Dr.iur., zv.advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs: Tiesu prakse lietu tiesību jomā

Valentija LIHOLAJA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja:

Vienveidīgas krimināltiesību normu izpratnes nodrošināšanas iespējas un tiesu loma tajā

Jautrīte BRIEDE, Dr.iur., LR Augstākās tiesas senatore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore:

Judikatūras ietekme uz administratīvo tiesību attīstību Latvijā

Kristīne STRADA-ROZENBERGA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, dekāne:

Latvijas tiesību zinātnieku atziņas Augstākās tiesas nolēmumos

 

KONFERENCES MATERIĀLI

Augstākās tiesas Biļetens Nr.1

 

PRESES PUBLIKĀCIJAS

Gatis Litvins. Kas ir judikatūra un kāda ir tās nozīme. Jurista Vārds, 19.10.2010

Danute Tomsone. Juristiem liela interese par AT Senāta un tiesu palātu 15. gadadienai veltīto konferenci. Leta, 15.10.2010

Danute Tomsone. Akcentē nepieciešamību ciešāk sadarboties Eiropas tiesām. Leta, 15.10.2010

Danute Tomsone. No 25 000 AT Senātā 15 gados izskatītajām lietām judikatūrai izmantoti 20% spriedumu. Leta, 15.10.2010

Danute Tomsone. Igaunijas un Lietuvas augstāko tiesu vadītāji akcentē jaunus izaicinājumus tiesību jomā Eiropā. Leta, 15.10.2010

Danute Tomsone. Konferencē aicina izvērtēt nepieciešamību obligāti publicēt tiesu spriedumus. Leta, 15.10.2010

Danute Tomsone. LU profesore: Slepkavība bieži tiek kvalificēta kā smaga miesas bojājuma tīša nodarīšana. Leta, 15.10.2010