Disciplinārtiesas sēdes

Drukas versija
 

Sūdzību izskata slēgtā sēdē, ja Disciplinārtiesa nenolemj citādi.

Tiesnesis, kas iesniedzis sūdzību, piedalās sēdē. Ja tiesnesis bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sēdi vai ir lūdzis sūdzību izskatīt bez viņa klātbūtnes, sūdzību var izskatīt, viņam klāt neesot.

Sūdzības izskatīšanā tiesnesim, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, ir tiesības pieaicināt pārstāvi.

Sūdzības izskatīšanā var piedalīties un izteikt savu viedokli persona, kas ierosinājusi disciplinārlietu, vai tās pārstāvis.

 

Par Disciplinārtiesas sēdēm

2017.gada 27.aprīlī

2017.gada 19.janvārī

2015.gada 11.maijs

2015.gada 2.marts

2015.gada 2.februāris

2015.gada 19.janvāris

2015.gada 8.janvāris

2014. gada 22.septembris

2013. gada 30.septembris

2012. gada 7. decembris

2012. gada 6. septembris

2011. gada 4. novembris