Disciplinārtiesa

Drukas versija

Disciplinārtiesas kompetence

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 48.1 pantu kopš 2010. gada Augstākajā tiesā izveidota Disciplinārtiesa.

Disciplinārtiesas sastāvu un darbības kārtību nosaka Tiesnešu disciplinārās atbildības likums.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta:

  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai;
  • pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai;
  • pārsūdzēto Tieslietu padomes lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu izskatīšanai; 
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai (Prokuratūras likuma 45.pants). 

Pārsūdzētos Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumus, Tieslietu padomes lēmumus un ģenerālprokurora lēmumus Disciplinārtiesa izskata Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. 

Disciplinārtiesas darbu nodrošina Augstākās tiesas Administrācija.