Darbības stratēģija 2021.-2025.gadam

Drukas versija

MISIJA

Tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi kasācijas instancē

 

VĪZIJA

Senāts – tiesiskuma un taisnīguma garants

 

VĒRTĪBAS

 • Taisnīgums

 • Neatkarība

 • Profesionalitāte

 • Ilgtspēja

 

PRIORITĀRIE DARBĪBAS VIRZIENI:

1. Stabilas judikatūras veidošana

2. Efektīva kasācijas procesa nodrošināšana

3. Resursu izmantošanas un iekšējo procesu efektivizēšana

4. Sadarbība un dialogs

5. Sabiedrības informēšana un izglītošana

 

1. prioritāte

STABILAS JUDIKATŪRAS VEIDOŠANA

Darbības/Rīcības

 • Iekšējā dialoga stiprināšana Senātā, veicinot vienveidīgu tiesību normu interpretāciju un piemērošanu tiesu praksē

 • Sadarbība ar pirmās un otrās instances tiesām

 • Senāta judikatūras un tiesu prakses pieejamības paplašināšana

 

2. prioritāte

EFEKTĪVA KASĀCIJAS PROCESA NODROŠINĀŠANA

Darbības/Rīcības

 • Tiesvedības procesu Senātā analīze un lietu aprites pilnveidošana

 • Labās prakses ieteikumu izstrāde lietas dalībniekiem procesuālo dokumentu noformēšanā

 • Nolēmumu sagatavošanas vadlīniju izstrāde

 • Senatoru atlases kārtības un prasmju pilnveidošanas programmas īstenošana

 • Senatoru atbalsta dienesta kapacitātes stiprināšana

 

3. prioritāte

RESURSU IZMANTOŠANAS UN IEKŠĒJO PROCESU EFEKTIVIZĒŠANA

Darbības/Rīcības

 • Pārskatāma un efektīva tiesas iekšējās darbības modeļa attīstīšana

 • Tehnoloģiju sniegto iespēju stratēģiska apzināšana un efektīva izmantošana tiesas darbā

 • Darba vides audits, tai skaitā telpu efektīvas izmantošanas un papildu telpu nodrošināšanas jautājuma risināšana

 • Latvijas un ārvalstu juridisko resursu pieejamības nodrošināšana

 • Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana senatoriem un darbiniekiem

 

4. prioritāte

SADARBĪBA UN DIALOGS

Darbības/Rīcības

 • Tieslietu padomes lomas stiprināšana un efektīvas darbības nodrošināšana

 • Konstitucionālo orgānu dialoga un sadarbības veicināšana tiesiskuma īstenošanā

 • Juridiskās domas un juridiskās kultūras attīstīšana

 • Latvijas pārstāvība starptautiskās tieslietu organizācijās un starptautisko un pārnacionālo tiesu tīklos

 

5. prioritāte

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA

Darbības/Rīcības

 • Atvērta un proaktīva Augstākās tiesas komunikācija

 • Sadarbība ar skolām tiesībzinību stundu satura veidošanā

 • Sadarbība ar augstskolu juridiskajām fakultātēm

 • Žurnālistu izpratnes par tiesību jautājumiem veicināšana

 • Latvijas Senāta un atjaunotā Senāta vēstures apkopošana un izmantošana tiesas darbā

 

Visu stratēģiju – skatīt šeit