Darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Drukas versija
 

Augstākās tiesas darbības stratēģija ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas nosaka Augstākās tiesas darbības un attīstības virzienus. Stratēģija balstās uz esošās situācijas analīzi un nosaka vidēja termiņa stratēģiskos mērķus divās prioritārajās jomās, kuru sasniegšanai noteikti arī veicamie uzdevumi.
 

Prioritārās darbības jomas 2017.–2019.gadam

  • Efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana
  • Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana

 

1. Efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana

Mērķi:

Tiesas spriešana augstā kvalitātē

Pamattiesību ievērošana tiesas spriešanā

Tiesu prakses apkopošana un pieejamība

Tiesnešu un darbinieku tālākizglītība

Cilvēkresursu vadības sistēmas attīstība

Informācijas tehnoloģiju attīstība

Ātrāka un efektīvāka elektronisko dokumentu aprite

 

2. Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana

Mērķi:

Kasācijas instances lomas stiprināšana

Atklātības nodrošināšana tiesas darbā

Sabiedrības tiesiskā izglītošana

Augstākās tiesas vēstures izpēte un saglabāšana

 

 

Augstākās tiesas darbības stratēģiju 2017.–2019.gadam skatiet šeit