Darbības pamats un funkcijas

Drukas versija

Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara.

Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā Augstākā tiesa jeb Senāts ir trešā, augstākā līmeņa tiesa, kas izskata lietas kasācijs instancē. 

Augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts Latvijas Republikas Satversmē. Satversmes 6. nodaļā "Tiesa" ietvertie panti nosaka, ka tiesu Latvijā spriež rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, ka tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam, ka tiesnešus apstiprina amatā Saeima un viņi ir neatceļami.

Augstākās tiesas izveidošanu, struktūru un kompetenci nosaka likums Par tiesu varu”Likums noteic, ka Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu, kas ir Latvijas kasācijas instances vēsturiskais nosaukums.

Procesuālie likumi – Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums un Administratīvā procesa likums – nosaka lietu izskatīšanas kārtību kasācijas kārtībā.

 

Augstākās tiesas pamatfunkcijas

  • Tiesas spriešana kasācijas instancē
  • Lietu izskatīšana Disciplinārtiesā
  • Vienotas tiesu prakses veidošana un juridiskās domas attīstība
  • Sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšana

Augstākās tiesas papildfunkcijas

  • Tieslietu padomes darbibas nodrošināšana
  • Sabiedrības informēšana un tiesiskā izglītošana

Institūcijas, kuru darbību nodrošina Augstākā tiesa

  • Likuma „Par tiesu varu” 13.1 nodaļā noteikts, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu un tās darbu nodrošina Tieslietu padomes sekretariāts, kas ir Augstākās tiesas struktūrvienība

 

Īsfilma par Augstāko tiesu - skatiet šeit

Grāmata par Augstāko tiesu - skatiet šeit