Klasifikators pēc lietu kategorijām no 2003.gada

Drukas versija
 

Saturs

APDROŠINĀŠANAS TIESĪBAS

DARBA TIESĪBAS

 1. CIVILLIKUMS
 2. CIVILPROCESA LIKUMS
 3. DARBA LIKUMS
 4. LIKUMS „PAR ARODBIEDRĪBĀM”
 5. KOMERCLIKUMS
 6. IZGLĪTĪBAS LIKUMS
 7. LIKUMS „PAR PAŠVALDĪBĀM”
 8. VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS LIKUMS

DZĪVOKĻU TIESĪBAS

 1. DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJA UN ĪPAŠUMA TIESĪBAS
 2. DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
 3. DZĪVOJAMO TELPU ĪRE

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

ĪPAŠUMA TIESĪBU ATJAUNOŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

KOMERCTIESĪBAS

 1. KOMERCSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKA (BIEDRA) STATUSS
 2. DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMU ATZĪŠANA PAR SPĒKĀ NEESOŠIEM
 3. VALDES KOMPETENCE, LĒMUMI
 4. VALDES LOCEKĻA STATUSS
 5. VALDES LOCEKĻA ATBILDĪBA
 6. KOMERCPILNVARAS
 7. KOMERCDARĪJUMI
 8. KOMERSANTA ĪPAŠUMA TIESĪBAS
 9. KAPITĀLA DAĻAS UN VĒRTSPAPĪRI
 10. NEGODĪGA KONKURENCE
 11. UZŅĒMUMA PĀREJA, REORGANIZĀCIJA, LIKVIDĀCIJA
 12. CITI

MAKSĀTNESPĒJAS LIETAS

 1. NOLĒMUMI JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS LIETĀS
 2. NOLĒMUMI FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS LIETĀS

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

PRIVĀTĀS DZĪVES, GODA UN CIEŅAS AIZSKĀRUMS

TIESĪBU KOROBORĀCIJA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (NOLĒMUMI PAR ZEMESGRĀMATU NODAĻU TIESNEŠU LĒMUMIEM)

NOLĒMUMI CITU KATEGORIJU LIETĀS

 1. ĀRSTNIECĪBA (PACIENTU TIESĪBAS)
 2. PILSONĪBA
 3. PENSIJAS UN PABALSTI
 4. STARPTAUTISKIE AUTOPĀRVADĀJUMI
 5. DAŽĀDI

CIVILLIKUMS

Ievads (1 .- 25.pants)

Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS (26. – 381.pants)

Pirmā nodaļa. LAULĪBA (26. - 145.pants)
Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146. - 205.pants)
Trešā nodaļa. RADNIECĪBA UN SVAINĪBA (206. – 215.pants)
Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216. – 381.pants)

Otrā daļa. Mantojuma tiesības (382. – 840.pants)

Pirmā nodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (382. – 389.pants)
Otrā nodaļa. LIKUMISKĀ MANTOŠANA (390. – 417. pants)
Trešā nodaļa. TESTAMENTĀRĀ MANTOŠANA (418. – 638.pants)
Ceturtā nodaļa. LĪGUMISKĀ MANTOŠANA (639. – 654. pants)
Piektā nodaļa. MANTOJUMA ATKLĀŠANĀS, APSARDZĪBA UN MANTOJUMA PRASĪBA (655. – 686.pants)
Sestā nodaļa. MANTOJUMA PIEŅEMŠANA UN IEGŪŠANA (687. – 714.pants)
Septītā nodaļa. LĪDZMANTINIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS UN MANTOJUMA DALĪŠANA (715. – 765.pants)
Astotā nodaļa. MANTOJUMA TIESĪBAS IZBEIGŠANĀS UN ZAUDĒŠANA (766.–840.pants)

Trešā daļa.  Lietu tiesības (841. – 1400.pants)

Pirmā nodaļa. DAŽĀDAS LIETU ŠĶIRAS (841. – 874. pants)
Otrā nodaļa. VALDĪJUMS (875. – 926.pants)
Trešā nodaļa. ĪPAŠUMS (927. – 1129.pants)
Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (927.-929.pants)
Otrā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IEGŪŠANA (930.-1031.pants)
Trešā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IZBEIGŠANĀS (1032.-1035.pants)
Ceturtā apakšnodaļa. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS (1036.-1066.pants)
Piektā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA APROBEŽOJUMI (1067.-1129.pants)
Ceturtā nodaļa. SERVITŪTI (1130. – 1259.pants)
Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260. – 1277.pants)
Sestā nodaļa. ĶĪLAS TIESĪBA (1278. – 1380.pants)
Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (1278.-1339.pants)
Otrā apakšnodaļa. ROKAS ĶĪLA (1340.-1361.pants)
Trešā apakšnodaļa. LIETOŠANAS ĶĪLA (1362.-1366.pants)
Ceturtā apakšnodaļa. HIPOTĒKA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (1367.-1380.pants)
Septītā nodaļa. IZPIRKUMA TIESĪBA (1381. – 1400.pants)
 

Ceturtā daļa. Saistību tiesības (1401. – 2400.pants)

Pirmā nodaļa. TIESISKI DARĪJUMI VISPĀR (1403. – 1510.pants)
Otrā nodaļa. LĪGUMI (1511. – 1634.pants)
Trešā nodaļa. SAISTĪBAS UN PRASĪJUMI NO NEATĻAUTAS DARBĪBAS (1635. – 1668.11pants)
Ceturtā nodaļa. SAISTĪBU KOPDALĪBNIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS (1669. – 1690.pants)
Piektā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU PASTIPRINĀŠANA (1691. – 1731.pants)
Pirmā apakšnodaļa. GALVOJUMS (1692.-1715.pants)
Otrā apakšnodaļa. LĪGUMSODS (1716.-1724.1 pants)
Trešā apakšnodaļa. ROKAS NAUDA (1725.-1731.pants)
Sestā nodaļa.  SAISTĪBU TIESĪBU AIZSARDZĪBA (1732. – 1752.pants)
Septītā nodaļa. PROCENTI (1753. – 1769.pants)
Astotā nodaļa. ZAUDĒJUMI UN TO ATLĪDZĪBA (1770. – 1792.pants)
Devitā nodaļa. PRASĪJUMU TIESĪBU CESIJA (1793. – 1810.pants)
Desmitā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU IZBEIGŠANĀS (1811. – 1911.pants)
Vienpadsmitā nodaļa. DĀVINĀJUMS (1912. – 1933.pants)
Divpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM (1934. – 2001.pants)
Trīspadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO ATSAVINĀJUMA LĪGUMIEM (2002. – 2111.pants)
Pirmā apakšnodaļa. PIRKUMA LĪGUMS (2002.-2090.pants)
Otrā apakšnodaļa. MAIŅAS LĪGUMS (2091.-2095.pants)
Trešā apakšnodaļa. UZTURA LĪGUMS (2096.-2106. pants)
Ceturtā apakšnodaļa. PIEGĀDES LĪGUMS (2107.-2111.pants)
Četrpadsmitā nodaļa. NOMAS UN ĪRES LĪGUMS (2112. – 2177.pants)
Piecpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DARBA ATTIECĪBĀM (2178. – 2240.pants)
Sešpadsmitā nodaļa. SABIEDRĪBAS LĪGUMS (2241. – 2280.pants)
Septiņpadsmitā nodaļa. LAIMES LĪGUMI (2281. – 2288.pants)
Astoņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO SVEŠU LIETU PĀRZIŅAS (2289. – 2346.pants)
Deviņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DAŽĀDIEM PAMATIEM (2347. – 2392.pants)
Divdesmitā nodaļa. TIESĪBA PRASĪT LIETAS PARĀDĪŠANU (2393. – 2400.pants)

LIKUMS “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937.GADA CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

LIKUMS „PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937. GADA CIVILLIKUMA SAISTĪBU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

CIVILPROCESA LIKUMS

A. daļa. Vispārīgie noteikumi (1. – 126.pants)

Pirmā sadaļa. Civilās tiesvedības pamatnoteikumi (1. – 70.pants)

1.nodaļa. CIVILPROCESA PRINCIPI (1.-15.pants)
2.nodaļa. TIESAS SASTĀVS (16.-22.pants)
3.nodaļa. CIVILTIESISKO STRĪDU PAKĻAUTĪBA (23.-32.1pants)
4.nodaļa. TIESĀŠANĀS IZDEVUMI (33.-45.pants)
5.nodaļa. PROCESUĀLIE TERMIŅI (46.-53.pants)
6.nodaļa. TIESAS PAZIŅOJUMI, IZSAUKUMI UN TIESAS DOKUMENTU PIEGĀDĀŠANA UN IZSNIEGŠANA (54.-60.pants)
7.nodaļa. PROTOKOLI (61.-64.pants)
8.nodaļa. PROCESUĀLĀS SANKCIJAS (65.-70.pants)
 

Otrā sadaļa. Lietas dalībnieki (71. – 91.pants)

9.nodaļa. CIVILPROCESUĀLĀ TIESĪBSPĒJA UN RĪCĪBSPĒJA (71.-73.1 pants)
10.nodaļa. PUSES (74.-77.pants)
11.nodaļa. TREŠĀS PERSONAS (78.-81.pants)
12.nodaļa. PĀRSTĀVJI (82.-87.pants)
13.nodaļa. INSTITŪCIJAS UN PERSONAS, KURAS PIEDALĀS PROCESĀ SASKAŅĀ AR LIKUMU (88. un 89.pants)
14.nodaļa. PROKURORS (90. un 91.pants)

Trešā sadaļa. Pierādījumi (92. – 126.pants)

B. daļa. Tiesvedība pirmās instances tiesā (127. – 406.10 pants)

Ceturtā sadaļa. Prasības tiesvedība (127. –232.pants)

18.nodaļa. PRASĪBAS CELŠANA (127.-136.pants)
19.nodaļa. PRASĪBAS NODROŠINĀŠANA (137.-146.pants)
20.nodaļa. CIVILLIETU SAGATAVOŠANA IZTIESĀŠANAI (147.-150.pants)
21.nodaļa. CIVILLIETU IZTIESĀŠANA (151.-188.pants)
22.nodaļa. SPRIEDUMS (189.-208.pants)
22.1 nodaļa. AIZMUGURISKS SPRIEDUMS (208.1 -208.9 pants)
23.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANAS ATLIKŠANA (209.-213.pants)
24.nodaļa. TIESVEDĪBAS APTURĒŠANA CIVILLIETĀ (214.-218.pants)
25.nodaļa. PRASĪBAS ATSTĀŠANA BEZ IZSKATĪŠANAS (219.-222.pants)
26.nodaļa. TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANA (223.-225.pants)
27.nodaļa. IZLĪGUMS (226.-228.pants)
28.nodaļa. TIESAS LĒMUMS (229.-232.pants)
 

Piektā sadaļa. Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības (233. – 250.64pants)

29.1 nodaļa. LIETAS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS UN SASKARSMES TIESĪBĀM (244.1 – 244.14 pants)
30.3 nodaļa. ATSEVIŠĶU KATEGORIJU LIETU IZSKATĪŠANA RAKSTVEIDA PROCESĀ (250.18 – 250.27 pants)
30.4 nodaļa. LIETAS PAR  KAPITĀLSABIEDRĪBU DALĪBNIEKU (AKCIONĀRU) SAPULCES LĒMUMU ATZĪŠANU PAR SPĒKĀ NEESOŠIEM (250.28 – 250.42 pants)
 

Sestā sadaļa. Sevišķā tiesāšanas kārtība (251. – 394.5 pants)

31.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (251. – 258.pants)
37.nodaļa. JURIDISKO FAKTU KONSTATĒŠANA (288.-292.pants)
39.nodaļa. TIESĪBU ATJAUNOŠANA PĒC PARĀDA AKTIEM VAI UZRĀDĪTĀJA VĒRTSPAPĪRIEM (298.- 305.pants)
42.nodaļa. SLUDINĀJUMS PAR MANTOJUMA ATKLĀŠANOS (324.-327.pants – izslēgta)
45.nodaļa. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZPIRKŠANA (336.-341.pants)
45.1 nodaļa. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA LIETAS (341.1 – 341.11 pants)
46.1 nodaļa. JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA LIETAS (363.1 -363.20 pants)
46.2 nodaļa. FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS LIETAS (363.21 – 363.36 pants)
 

Septītā sadaļa. Saistību izpildīšana tiesas ceļā (395. – 406.10 pants)

49.nodaļa. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LABPRĀTĪGA PĀRDOŠANA IZSOLĒ TIESAS CEĻĀ (395. – 399.pants)
50.nodaļa. SAISTĪBU BEZSTRĪDUS PIESPIEDU IZPILDĪŠANA (400. – 406.pants)
50.1 nodaļa. SAISTĪBU PIESPIEDU IZPILDĪŠANA BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ (406.1 – 406.10 pants)
 

C. daļa. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana (413. – 485.3pants)

Astotā sadaļa. Apelācijas tiesvedība (413. – 440.12 pants)

52.nodaļa. APELĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (413. – 424.pants)
53.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCĒ (425. – 431.pants)
54.nodaļa. APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS VAI LĒMUMS (432. – 440.pants)
54.1 nodaļa. ATSEVIŠĶU KATEGORIJU LIETU IZSKATĪŠANAS ĪPATNĪBAS APELĀCIJAS INSTANCĒ (440.1  – 440.12 pants)
 

Devītā sadaļa. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana (441. – 449.pants)

55.nodaļa. BLAKUS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA (441. – 449.pants)
 

Desmitā sadaļa. Kasācijas tiesvedība (450. – 477.1 pants)

56.nodaļa. KASĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (450. – 463.pants)
57.nodaļa. KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS IEROSINĀŠANA UN LIETAS IZSKATĪŠANA KASĀCIJAS INSTANCĒ (464. – 472.1 pants)
58.nodaļa. KASĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (473. – 477.1 pants)
 

Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478. – 485.3 pants)

D. daļa. Šķīrējtiesa (533. – 537.pants)

E. daļa. Tiesas spriedumu izpilde (538. – 635.pants)

Trīspadsmitā sadaļa. Tiesas spriedumu izpildes vispārīgie noteikumi (538. – 569.pants)

67.nodaļa. IZPILDU DOKUMENTI (538. – 547.1 pants)
68.nodaļa. TIESU IZPILDĪTĀJA STATUSS (548. – 552.pants)
69.nodaļa. IZPILDU LIETVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (552.1 – 569.pants)
 

Četrpadsmitā sadaļa. Piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana (570. – 635.pants)

70.nodaļa. PIEDZIŅAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (570. – 572.1pants)
71.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ KUSTAMO MANTU (573. – 591.pants)
72.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ DARBA SAMAKSU, TAI PIELĪDZINĀTAJIEM MAKSĀJUMIEM UN CITĀM NAUDAS SUMMĀM (592. – 599.pants)
73.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (600. – 618.pants)
74.nodaļa. TIESAS PIESPRIESTĀS MANTAS PIESPIEDU NODOŠANA UN AR TIESAS SPRIEDUMU UZLIKTO DARBĪBU IZPILDĪŠANA (619. un 620.pants)
74.1 nodaļa. PERSONU UN MANTAS IZLIKŠANA NO TELPĀM (620.1 – 620.4 pants)
74.2 nodaļa. IEVEŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VALDĪJUMĀ (620.5 – 620.9 pants)
74.3 nodaļa. BĒRNA NOGĀDĀŠANA ATPAKAĻ UZ VALSTI, KURĀ IR VIŅA DZĪVESVIETA (620.10 – 620.16 pants)
74.4 nodaļa. NOLĒMUMU IZPILDĪŠANA LIETĀS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS TIESĪBĀM (620.17 – 620.22 pants)
74.5 nodaļa. NOLĒMUMU IZPILDĪŠANA LIETĀS, KAS IZRIET NO SASKARSMES TIESĪBĀM (620.23 – 620.29 pants)
75.nodaļa. PIEDZĪTO SUMMU SADALĪŠANA STARP PIEDZINĒJIEM (621. – 631.pants)
76.nodaļa. PIEDZINĒJA, PARĀDNIEKA UN CITU PERSONU TIESĪBU AIZSARDZĪBA, IZPILDOT TIESAS SPRIEDUMU (632. – 635.pants)
 

F. daļa. Starptautiskais civilprocess(636. – 716.pants)

Piecpadsmitā sadaļa. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība (636. – 655.pants)

77.nodaļa. ĀRVALSTU TIESU NOLĒMUMU ATZĪŠANA UN IZPILDĪŠANA (636. – 644.5pants)
78.nodaļa. ĀRVALSTU ŠĶĪRĒJTIESU NOLĒMUMU ATZĪŠANA UN IZPILDĪŠANA (645. – 651.pants)
78.1 nodaļa. ĀRVALSTS TIESAS NOLĒMUMĀ NOTEIKTO TIESĪBU UN PIENĀKUMU PIELĀGOŠANA TO ĪSTENOŠANAI LATVIJĀ (651.1 – 651.7pants)
80.nodaļa. ĀRVALSTU LIKUMU PIEMĒROŠANA CIVILLIETU IZTIESĀŠANĀ (654. un 655.pants)
 

Sešpadsmitā sadaļa. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība dokumentu izsniegšanā (656. – 683.pants)

Septiņpadsmitā sadaļa. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība pierādījumu iegūšanā (684. – 716.pants)

Pārejas noteikumi