Hronoloģiskā secībā
2020

Drukas versija

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

24.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2020
Likuma atpakaļvērsts spēks

20.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2020
Dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, kas faktiski veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, tiesisko attiecību raksturs un savstarpējās saistības

J 13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020
Ierobežojumi un taisnīga atlīdzība saprātīgā termiņā, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām; Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, ja valsts noteikusi īpašuma izmantošanas ierobežojumus

J 12.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2020
Komercreģistra publiskās ticamības aizsardzības robežas

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020
Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

J 06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020
Atlaišanas pabalsta regulējums valsts vai pašvaldības institūcijā

04.02.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-539/2020
Drošības naudas samaksas kārtības neievērošanas sekas

J 30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

29.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2020
Ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu saprotamība

J 29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020
Sabiedrības valdes locekļa saistību mantojamība; Tiesību pārņemšanas neiespējamība, ja tiesvedības laikā miris atbildētājs – sabiedrības valdes loceklis

23.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/2020
Nekustamā īpašuma nostiprināšana uz pašvaldības vārda pēc zemes reformas pabeigšanas

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020
Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

20.01.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-403/2020
Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš, ja persona, kuras dzīvesvieta nav Latvijā, pilnvarojusi pārstāvi lietas vešanai Latvijā

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020
Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2020
Laulātā atsevišķās mantas atvietošana