VIDES TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

J 27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

2019. gads

J 31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019
Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

J 22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-932/2019
Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

J 18.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2019
Kritērija „pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās esošās apbūves teritorijās ar izbūvētu infrastruktūru” interpretācija mikrolieguma veidošanā

J 17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

2018. gads

J 23.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1475/2018
Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018
Kultūrvēsturiskais mantojums ietilpst prasījumā par vides aizsardzību

J 26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-757/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

J 07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-356/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības vides aizsardzībā

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-195/2018
Meža likuma 8.panta otrajā daļā ietvertā jēdziena „ciršana” interpretācija

J 20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-170/2018
Vides apdraudējuma riska faktori, ierīkojot individuālo kanalizācijas iekārtu

2017. gads

J 27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-873/2017
Valsts vides dienesta lēmums fiksēt traucējošu smaku un uzdot piesārņojošas darbības operatoram sniegt paskaidrojumus un veikt smaku koncentrācijas mērījumus ir starplēmums, kas nav atsevišķi pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 28.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2017
Operatora pienākuma veikt instrumentālos mērījumus vienu reizi gadā tam piederošo piesārņojuma avotu radīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšanai samērīgums

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2017
Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegū

2016. gads

J 07.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1318/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

J 20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-943/2016
Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

J 01.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016
Tiesībās uz labvēlīgu vidi ietilpst arī kultūras mantojums

J 15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-930/2016
Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

J 25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016
Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

2015. gads

J 15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015
Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

J 29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

J 05.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2015
Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

J 23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

2014. gads

J 02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-646/2014
Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

2013. gads

J 12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

J 30.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2013
Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

J 25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

2012. gads

J 01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

J 28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

J 07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-220/2012
Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši aizsargājamā teritorijā

J 30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2012
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

J 18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

2010. gads

J 23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1064/2010
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

J 16.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2010
Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

J 09.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2010
Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums