Uzņēmumu reģistrs

Drukas versija

2020. gads

J 11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020
Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

J 13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020
Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

2019. gads

12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2019
Kritēriju „tiesisks šķērslis” un „juridisks šķērslis” interpretācija, reģistrējot pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019
Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2019
Komercķīlu reģistra turētāja pienākums pārbaudīt, vai ieķīlātā manta identificēta pietiekami skaidri

J 12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2019
Uzņēmuma reģistra kompetences robežas pārbaudot reģistrā iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normām

2018. gads

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1174/2018
Lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā pārsūdzēšana

2017. gads

J 30.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

2016. gads

J 19.04.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2016
Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

J 29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016
Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

J 26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2016
Komerclikumā noteikto procedūru par sapulces sasaukšanu neievērošanas sekas

2014. gads

J 04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2014
Akcionāru sapulces tiesības izsludināt jaunas sapulces sasaukšanu

2013. gads

J 22.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2013 un senatoru Andra Guļāna, Jāņa Neimaņa un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

2012. gads

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

J 03.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-672/2012
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

2011. gads

J 15.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2011
Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

J 13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011
Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

2009. gads

2008. gads

J 30.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2008
Par valdes tiesībām pārstāvēt komersantu un par Komercreģistrā iekļauto ziņu tiesisko nozīmi

2007. gads

2006. gads

J 25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

2005. gads

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005
Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

J 15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2005
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra kompetenci, pārbaudot dokumentus, kas iesniegti par sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšanu